Vergroot contrast

Artikel 36 lid 1 Wbp

Wbp Naslag > Hoofdstuk 6 > Artikel 36.1

 

WETTEKST
 
1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 35 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
  
 
 
TOELICHTING
 
Inhoud recht
Dit voorschrift vormt een implementatie van onderdeel b van artikel 12 van de richtlijn en sluit grotendeels aan bij artikel 31 WPR. Ook op grond van artikel 36 kan de betrokkene correctie verzoeken indien de gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijke voorschrift worden verwerkt. Het hoeft niet altijd te gaan om een de verantwoordelijke verwijtbare onrechtmatige gedraging. Indien bepaalde persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, heeft de betrokkene ook recht op verbetering zonder dat de verantwoordelijke tekort is geschoten in zijn zorgplicht voor de juistheid van die gegevens. Voorts biedt het artikel de verantwoordelijke de mogelijkheid gegevens af te schermen, indien de verwerking ervan onrechtmatig zou zijn. Het is bijvoorbeeld nodig dergelijke gegevens toch te bewaren met het oog op mogelijke gerechtelijke procedures. Deze mogelijkheid werd overigens ook reeds op grond van artikel 31 WPR aanwezig geacht. (II, nr. 3, blz. 160)
 
Verzoeken om correctie m.b.t. archieven
De betrokkene heeft voorts op grond van artikel 36 van dit wetsvoorstel recht op correctie in geval van onrechtmatige verwerking. Ondanks het ontbreken van een wettelijke plicht daartoe zijn dergelijke verzoeken door het archiefwezen tot op heden altijd in behandeling genomen, zij het dat in geval van honorering van het verzoek, gegevens niet worden verwijderd of vernietigd, maar dat de mogelijkheid wordt geboden aan de betrokkene zijn eigen lezing aan de desbetreffende stukken toe te voegen. Deze praktijk zal onder artikel 36 van dit wetsvoorstel kunnen worden voortgezet (II, nr. 3, blz. 44)
 
 
 
JURISPRUDENTIE

Conclusie rapport geen persoonsgegevens waarvan men verwijdering kan verzoeken
De in het geschil zijnde conclusie van het  AMK-rapport valt niet onder de “persoonsgegevens” waarvan men op grond artikel 36, lid 1 Wbp verwijdering kan  verzoeken. Het betreft hier immers niet de persoonsgegevens zelf maar een oordeel van het AMK over de uit het onderzoek naar voren gekomen gegevens.
Gerechtshof Den Haag 10 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2939

 

Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
Verzoek op grond van artikel 36 Wbp is een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Op een dergelijk besluit is ook de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen van toepassing.
Rechtbank Rotterdam, 14 februari 2013, LJN: BZ2123

Proportionaliteitsbeginsel en schuldenregistratie
Registratie van geringe geldschuld. Bij elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Als de betrokkene erop wijst dat met zijn belangen onvoldoende rekening is gehouden, zal de verwerker alsnog een belangenafweging moeten maken. De verleende toestemming als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder a, ontslaat de verwerker daar niet van.
Hoge Raad 9 september 2011, LJN: BQ8097

Gegevens simkaart zijn persoonsgegevens
Gegevens van de simkaart van de mobiele telefoon van betrokkene zijn uitgelezen en neergelegd in een rapport. Het rapport dat betrokkene uit het dossier bij de IND verwijderd wil zien bevat zijn naam, geboortedatum en bel- en contactgegevens. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 1, aanhef en onder a, van de Wbp.
ABRvS 11 april 2011, LJN: BW1580

Wet BIBOB
De Wet BIBOB sluit verzoeken op grond van artikelen 35 en 36 Wbp (inzage- en correctierecht) niet uit ten aanzien van belanghebbenden. De bestuursrechter leidt dit af uit de wetsgeschiedenis van de wet BIBOB. Het gesloten verstrekkingenregime uit de wet BIBOB geldt ten aanzien van derden (artikel 20 Wet BIBOB).
Rechtbank Amsterdam 11 mei 2010, LJN: BM4005

Indrukken, meningen, onderzoeksresultaten en conclusies neergelegd in adviezen
Het in artikel 36, eerste lid, van de Wbp geregelde correctierecht is niet bedoeld om indrukken, meningen, onderzoeksresultaten en conclusies neergelegd in adviezen, zoals een individueel ambtsbericht, waarmee de betrokkene zich niet kan verenigen, te corrigeren of te verwijderen.
ABRvS 3 februari 2010, LJN: BL1852

Journalistieke exceptie
De Rijksuniversiteit Groningen weigert persoonsgegevens van betrokkene van zijn website te halen. Rechtbank oordeelt dat sprake is van journalistieke exceptie en dat artikel 36 en 45 Wbp daarom niet van toepassing zijn. De beslissing van een bestuursorgaan op een verzoek om - bijvoorbeeld - verwijdering van persoonsgegevens, is geen besluit in de zin van de Awb.
Rechtbank Den Haag 28 oktober 2009, LJN: BK1467

Correctie alleen bij op eenvoudige en objectieve wijze vast te stellen onjuistheden
Wbp strekt er niet toe om inhoudelijk te toetsen of persoonsgegevens onjuist zijn. Correctie is alleen mogelijk bij op eenvoudige en objectieve wijze vast te stellen onjuistheden. Verwijderen betekent nog niet vernietigen. Verwijdering met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
Gerechtshof 's Hertogenbosch 27 mei 2009, LJN: BI6357

Toevoegen waarschuwingsbrief in personeelsdossier
Op grond van art. 8 sub f Wbp was de werkgever gerechtigd om de waarschuwingsbrief zonder toestemming van de werknemer in het personeelsdossier toe te voegen. De fundamentele rechten en vrijheden van de werknemer verzetten zich daar niet tegen.
Rechtbank 's-Gravenhage 23 november 2004, 411501/04.1092

Indrukken en meningen
Het recht op verbetering en verwijdering van persoonsgegevens is niet bedoeld om gegevens, bestaande uit indrukken, meningen en conclusies omtrent de persoon, waarmee betrokkene zich niet kan verenigen, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke kon dan ook volstaan met het toevoegen van het schriftelijk commentaar van betrokkene aan het dossier.
ABRvS 3 maart 2004, LJN: AO4783
ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0510

Correctie van persoonsgegevens van een overledene
In het licht van de Wpr (en de Wbp) is een persoonsgegeven een gegeven dat betrekking heeft op een nog in leven zijnde persoon. Door het overlijden van betrokkene is inwilliging van het verzoek om correctie van zijn persoonsgegevens op grond van de Wpr niet meer mogelijk.
Rechtbank Zutphen 22 maart 2001, 31301 / HA RK 00-85, z2000-01218