Vergroot contrast

Artikel 35 lid 2 Wbp

WETTEKST

 
2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
 
 
TOELICHTING
 
Omvang inzagerecht
Het tweede lid vergt van de verantwoordelijke dat indien inderdaad gegevens worden verwerkt hij de betrokkene een volledig overzicht ter beschikking stelt van de gegevens met inlichtingen over doel, de aard van de gegevens en van de ontvangers, alsmede over de herkomst van de gegevens.( II, nr. 3, blz. 158)

Recht op informatie over herkomst schept geen plicht tot vastlegging hiervan
Het voorschrift dat de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens van de gegevens moet worden meegedeeld, sluit aan bij de formulering van artikel 29, tweede lid, slot, WPR, met dien verstande dat het wetsvoorstel - anders dan de WPR - tot uitdrukking brengt dat geen bijzondere plicht in het leven wordt geroepen om gegevens over de herkomst vast te leggen. Voor zover echter hierover, hetzij in algemene zin, danwel in het concrete geval, bijzonderheden aan de verantwoordelijke bekend zijn, dienen deze ook aan de betrokkene te worden kenbaar gemaakt. ( II, nr. 3, blz. 158)

Gegevens betreffen ook anderen
Niet uit te sluiten valt dat honorering van een inzageverzoek van betrokkene tevens enig inzicht zal geven in gegevens die op anderen betrekking hebben. De betrokkene kan daar ook belang bij hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien bij de registratie van gegevens over de betrokkene tevens wordt aangegeven van wie die gegevens afkomstig zijn. Onder omstandigheden zal de verantwoordelijke verplicht zijn ook deze gegevens te verstrekken.( II, nr. 3, blz. 158)

Inzage en auteursrecht
De uitoefening van het recht van toegang is geen inbreuk op het auteursrecht. Ingevolge de richtlijn betreffende de rechtsbescherming van databanken (Gemeenschappelijk standpunt van 21 juni 1995) rust op een lijst van abonnees die langs geautomatiseerde weg toegankelijk is, een auteursrecht, althans een daarmee vergelijkbaar recht. In beginsel is het zonder toestemming van de rechthebbende niet toegestaan uit de inhoud van een auteursrechtelijk werk openbaar te maken. Dit recht van de rechthebbende gaat echter niet zover dat het aan de uitoefening van het recht op kennisneming door de betrokkene in de weg staat. Het gaat immers slechts om de bekendmaking aan een enkele persoon, die op een dergelijke bekendmaking krachtens een bijzonder recht aanspraak kan maken. De grondslag van dit recht op kennisneming ligt in het feit dat het gegeven de betrokkene betreft. Het recht van de auteur wijkt, voor zover het betreft persoonsgegevens, voor het recht van de persoon op kennisneming van de hem betreffende gegevens. Dit raakpunt tussen het auteursrecht en het recht op gegevensbescherming gaat niet verder dan alleen de bekendmaking aan dat individu c.q. de verbetering van die gegevens. De verstrekking aan de betrokkene van hem betreffende persoonsgegevens is geen openbaarmaking in de zin van het auteursrecht. ( II, nr. 3, blz. 158/159)

 
 
 
JURISPRUDENTIE
 

Zakelijke weergave persoonsgegevens verzoeker inzageverzoek
Chirurg had inzage verzocht in het dossier van IGZ naar zijn functioneren. Verklaringen van derden werden achterwege gelaten op grond van artikel 43, onder e, Wbp. RvS: Verklaringen mochten niet in het geheel op grond van artikel 43 achterwege worden gelaten. Per document moet een zakelijke weergave worden gegeven van de persoonsgegevens van de verzoeker.
RvS 30 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1509
 

Onderzoeksplicht verantwoordelijke
Verantwoordelijke dient na te gaan of arbodienst een volledig overzicht van de persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt. Het verstrekken van een volledig overzicht omvat ook de persoonsgegevens (werkdossier met aantekeningen) die alleen leidinggevende bewaart.
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:308

Doel inzageverzoek niet relevant
Op grond van artikel 35, tweede lid, Wbp dient de verantwoordelijke een volledig overzicht van de verwerkte persoonsgegevens te verstrekken, los van het doel dat betrokkene met het verzoek voor ogen heeft.
ABRvS 30 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU6383

Volledig overzicht van namen van degenen die medisch dossier hebben geraadpleegd
Patiënt heeft recht op een volledig overzicht van namen van degenen die het medisch dossier in een systeem voor elektronische patiëntendossiers hebben geraadpleegd, tenzij een gemotiveerd beroep kan worden gedaan op artikel 43, aanhef en onder e, van de Wbp.
ABRvS 30 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU6383

Onrechtmatige verstrekking van verbruiksgegevens water en energie aan gemeente
Verstrekking van gegevens over het energieverbruik en waterverbruik van betrokkene in zijn recreatiewoning aan de gemeente is onrechtmatig wegens het ontbreken van een geldige grondslag ex artikel 8 Wbp. Het niet bijhouden van de data waarop de gegevens zijn verstrekt aan derden is in strijd met artikel 35 Wbp.
Gerechtshof Arnhem 29 maart 2011, 200.049.638
 
Recht op volledig overzicht
Betrokkene kan volstaan met een verwijzing naar art. 35 Wbp en behoeft geen nadere redenen op te geven. Betrokkene heeft recht op volledig overzicht, hetgeen afhankelijk van de omstandigheden, vaak zal kunnen gebeuren door het verstrekken van afschriften, kopieën of uittreksels.
Hoge Raad 29 juni 2007, LJN: AZ4663 (Dexia)
 
Bandopnamen telefoongesprekken zijn bestand
De Wbp is ook van toepassing op geluidsopnamen die min of meer toegankelijk zijn voor latere raadpleging. Oordeel van het hof dat de opnamen van telefoongesprekken van Dexia met cliënten als bestand moeten worden aangemerkt is niet onjuist of onbegrijpelijk, aldus HR. Administratieve lasten voor de verantwoordelijke vormen in beginsel geen grond om een verzoek om inzage af te wijzen.
Hoge Raad 29 juni 2007, LJN: AZ4663 (Dexia)