Vergroot contrast

Artikel 7 Wbp

Wbp Naslag > Hoofdstuk 2 > Artikel 7

 

WETTEKST
 
Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.
 
 
 
TOELICHTING
 
Doelbinding vooraf verzamelen
Artikel 7 schrijft voor dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld.[...] Artikel 9, eerste lid, bepaalt in aansluiting hierop dat de gegevens (vervolgens) niet mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.[...] Beide voorschriften geven uitdrukking aan het beginsel van de doelbinding. De doelbinding dient reeds bij het verzamelen van gegevens aanwezig te zijn. Niet alleen dient er dan sprake te zijn van een uitdrukkelijk en welbepaald doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Ook dient dat doel gerechtvaardigd te zijn. (II, nr. 3, blz. 78-79)

Artikel 7 betreft de verzameling van persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Hierop zijn geen uitzonderingen. (II, nr. 13, blz. 5)

Welbepaald en uitdrukkelijk omschreven
'Welbepaald en uitdrukkelijk omschreven' houdt in dat men geen gegevens mag verzamelen zonder een precieze doelomschrijving. Het doel moet zijn bepaald alvorens men tot verzamelen overgaat. 'Welbepaald' houdt in dat deze doelomschrijving duidelijk moet zijn, niet zo vaag of ruim bij voorbeeld dat zij tijdens het verzamelproces geen kader kan bieden waaraan getoetst kan worden of de gegevens nodig zijn voor dat doel of niet. Het doel mag ook niet in de loop van het verzamelproces geformuleerd worden. Uitdrukkelijk omschreven houdt in dat de verantwoordelijke het doel waarvoor hij verwerkt, moet hebben omschreven bij de melding die hij op grond van artikel 27 verplicht is te doen. In de gevallen dat hij op grond van artikel 29 van de melding is vrijgesteld, geldt het doel dat bij algemene maatregel van bestuur is omschreven op grond van artikel 29 tweede lid, onder a.( II, nr. 3, blz. 79)

Meer in het algemeen kan worden opgemerkt dat het verzamelen van gegevens over willekeurige burgers voor een doel dat mogelijk in de toekomst relevant zal zijn, in beginsel niet is toegestaan. Het vergaren van persoonsgegevens uitsluitend "omdat dat misschien in de toekomst handig kan zijn", of voor "je weet maar nooit" kan dus niet. (II, nr. 6, blz. 34)

Gerechtvaardigde doeleinden
Artikel 8 bevat een limitatieve opsomming van gronden voor toelaatbare gegevensverwerking. Van 'gerechtvaardigde doeleinden' kan alleen sprake zijn als deze met inachtnemingvan artikel 8 kunnen worden bereikt. Indien op grond van artikel 8 kan worden gesproken van een 'gerechtvaardigd doeleinde' is daarmee voldaan aan het vereiste van artikel 7 dat persoonsgegevens moeten zijn verkregen voor een gerechtvaardigd doeleinde. Daarnaast vereist artikel 7 dat dit doeleinde welbepaald en uitdrukkelijk moet zijn omschreven. De realisering van deze doeleinden zal in alle stadia van de gegevensverwerking moeten kunnen steunen op één of meer van de in artikel 8 genoemde gronden voor gegevensverwerking. Indien bijvoorbeeld een doel alleen bereikbaar is als persoonsgegevens in strijd met artikel 8 worden bewaard of aan een derde verstrekt, is niet voldaan aan het vereiste van een 'gerechtvaardigd doel' en mogen de betrokken gegevens op grond van artikel 7 ook niet worden verzameld. Dit geldt ook indien de realisering van het doel anderszins in strijd zou zijn met het geschreven of ongeschreven recht. De vergaring van gegevens met het doel daarmee illegale activiteiten te verrichten, zal - wegens strijd met artikel 8 - dan ook op artikel 7 afstuiten. Ten aanzien van gevoelige gegevens gelden specifieke eisen.( II, nr. 3, blz. 79) Zie toelichting op artikel 6 in verband met Algemene wet gelijke behandeling strijdig doel

Meerdere doeleinden.
In artikel 7 wordt uitdrukkelijk gesproken van 'doeleinden'. In artikel 4 Wpr is sprake van 'een bepaald doel'. In de praktijk komt het niettemin geregeld voor dat een doelomschrijving uit meerdere onderdelen bestaat. In dat verband kan sprake zijn van één hoofddoel met nevendoelen, één hoofddoel met subdoelen, of enkele naast elkaar staande doelen. In het eerste geval zal het hoofddoel als de eigenlijke doelstelling kunnen worden beschouwd terwijl de nevendoelen slechts aangeven voor welke doeleinden de gegevens tevens zullen worden gebruikt. Op grond van artikel 9 van de Wbp zullen deze nevendoeleinden verenigbaar moeten zijn met het hoofddoel. In de twee andere gevallen worden de onderdelen van de doelstelling elk afzonderlijk getoetst aan artikel 7, waarbij wordt gelet op de onderliggende rechtsverhouding. Dit kan zich met name voordoen bij bedrijven en instellingen die uiteenlopende diensten leveren en die met hun cliënten dus ook uiteenlopende rechtsverhoudingen kunnen hebben. In dergelijke gevallen wordt de doelstelling of het betrokken onderdeel daarvan onder meer ingekleurd door wat uit de onderliggende verhouding voortvloeit. Tegen die achtergrond is ook van belang dat de onderdelen van de doelstelling onderling verenigbaar zijn. Dit om te voorkomen dat gegevens die voor een bepaald doel zijn verzameld in strijd met artikel 9 van dit wetsvoorstel voor andere onderdelen worden gebruikt. Met een abstracte formulering van de hoofddoelstelling kan derhalve de verenigbaarheidseis van artikel 9 niet worden omzeild. ( II, nr. 3, blz. 79-80)

 
 
 
JURISPRUDENTIE
 
Alijda-project, zwarte lijst strafrechtelijke gegevens
Zwarte lijst van risicopanden en huiseigenaren. Noodzakelijke gegevensverwerking op grond van artikel 8, aanhef en onder e Wbp voor wat betreft de verwerking van gewone persoonsgegevens. Geen grondslag voor verwerking strafrechtelijke gegevens. Door onduidelijke criteria voor plaatsing op de lijst bestaat het risico op willekeur. Onvoldoende waarborgen tegen verstrekking aan onbevoegden.
ABRvS 4 juli 2007, LJN: BA8742
 

Controle door werkgever van email-, internet- en telefoongebruik
Controle door de werkgever op het e-mail, internet- en telefoongebruik van werknemers vormt een inbreuk op artikel 8 EVRM, indien er geen sprake is van een legitiem doel en er geen regels zijn voor het uitvoeren van de controle. Niet alleen inhoud van telefoon- en internetgebruik valt onder de privacy, maar ook de daaraan verbonden informatie, zoals datum, lengte, nummers, e-mail- of internetadressen.
EHRM 3 april 2007, 62617/00