Vergroot contrast

Hoofdstuk 2

Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens

Par. 1 De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen

6 Rechtmatig algemeen
7 Bepaald doel
8 Algemeen Rechtmatigheidsgronden
8.a Toestemming
8.b Overeenkomst
8.c Wettelijke verplichting
8.d Vitaal belang
8.e Publiekrechtelijke taak
8.f Gerechtvaardigd belang
9.1 Onverenigbaar gebruik
9.2 Criteria onverenigbaar gebruik
9.2.a Verwantschap
9.2.b Aard gegevens
9.2.c Gevolgen verwerking
9.2.d Wijze verkrijging
9.2.e Passende waarborgen
9.3 Historische, statistische of wetenschappelijke doelen
9.4 Geheimhoudingsplicht
10.1 Bewaartermijn
10.2 Historische, statistische of wetenschappelijke doelen
11.1 Kwaliteit - toereikend, ter zake dienend, niet bovenmatig
11.2 Kwaliteit, juist, nauwkeurig
12.1 Vertrouwelijkheid verwerkingen
12.2 Geheimhoudingsplicht
13 Beveiliging
14.1 Bewerker: waarborgen beveiliging
14.2 Bewerker: inhoud overeenkomst
14.3 Bewerker: verplichtingen
14.4 Bewerker: in ander EU land
14.5 Bewerker: Relatie bewerker - formele eisen overeenkomst
15 Zorgplicht verantwoordelijke

Par. 2 De verwerking van bijzondere persoonsgegevens

16 Verbod algemeen
17 Godsdienst, levensovertuiging
18 Ras
19 Politieke gezindheid
20 Lidmaatschap vakbond
21 Gezondheid - algemeen
21.1.a Gezondheidszorg + maatschappelijke dienstverlening
21.1.b Verzekeraars
21.1.c Scholen
21.1.d Reclassering en jeugdbescherming
21.1.e Uitvoering vrijheidsstraf
21.1.f.1 Aanspraken sociale zekerheid
21.1.f.2 Re-integratie bij ziekte/arbeidsongeschiktheid
21.2 Geheimhoudingsplicht
21.3 Relatie tot andere bijzondere gegevens
21.4 Erfelijkheidgegevens
21.5 Nadere regels bij AMvB
22 Strafrechtelijk - algemeen
22.1 Organen Jus. + bijz. opsporingsdiensten
22.2 Zelfbescherming verantwoordelijke
22.3 Eigen personeel
22.4 T-b.v. derden
22.5 Relatie tot andere bijzondere gegevens
22.6 Samenwerkingsverband
22.7 Strafrechtelijk - verbod n-a.v. onrechtmatig / hinderlijk gedrag
22.8 Nadere regels bij AMvB t-b.v. derden
23 Overige gronden algemeen
23.1.a Uitdrukkelijke toestemming
23.1.b Openbaarmaking door betrokkene
23.1.c Noodzaak vaststellen recht in rechte
23.1.d Vitaal belang
23.1.e Volkenrechtelijke verplichting
23.1.f Wet of ontheffing CBP
23.1.g Verwerking door CBP of ombudsman
23.2 Wetenschappelijk onderzoek en statistiek
23.3 Melding Europese Commissie
24.1 Persoonsnummer algemeen
24.2 Nadere regels bij AMvB