Vergroot contrast

Het werk van de AP

Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht van iedereen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die dit grondrecht bewaakt. En ervoor zorgt dat bedrijven en organisaties zich aan de privacywetgeving houden.

Toezicht door de AP

Als AP houden we toezicht op iedereen die persoonsgegevens verwerkt: het bedrijfsleven, de gehele overheid (inclusief politie en justitie) en ook verenigingen, scholen, stichtingen en individuele burgers. 

Dit doen we niet alleen in Nederland. Samen met de toezichthouders uit andere EU-landen geven we voorlichting, doen we onderzoek en delen we boetes uit aan bedrijven en organisaties die zich niet aan de wet houden.

De AP in cijfers

 

2018

2019

budget
(realisatie)

€ 16.121.000
(bron: Departementaal
Jaarverslag JenV 2018)
€ 21.382.000
(bron: 
Jaarrekening 
AP 2019)

medewerkers
(per einde jaar)

167 
(157 fte)
191 
(182 fte)
 

opgelegde boetes

1
(€ 600.000)
4
(€ 2.540.000)
 

last onder dwangsom

4 2  

klachten

11.413
(vanaf 25 mei 2018)
27.854
(incl. internationale klachten)
 

nationale
datalekmeldingen

20.881 26.956  

internationale
datalekmeldingen 

- 139  

nationale onderzoeken

16 56  

internationale onderzoeken

- 11  

interventies
(brief of gesprek)

1.018 2.082  

wetgevingsadviezen

82 105  

Dit is een selectie van de werkzaamheden van de AP. Meer cijfers en informatie zijn te vinden in de jaarverslagen van de AP.

Hoofdtaken

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek doen en privacyklachten behandelen. 

Andere belangrijke taken van de AP zijn adviseren over nieuwe wet- en regelgeving, voorlichting geven over de privacywetgeving en internationale taken. Voor meer informatie, zie: Taken en bevoegdheden.

Organisatie

De AP is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. De AP is aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. 

Het bestuur van de AP heeft de leiding over de organisatie. De AP bestaat uit 5 directies. Onder de directies vallen verschillende afdelingen. De structuur van de organisatie is weergegeven in het organogram van de AP.

Onderzoek en interventies

De AP doet onderzoek naar de naleving van de privacywetgeving. Heeft de AP tijdens onderzoek overtredingen vastgesteld? Dan kan de AP onder meer een boete geven of een last onder dwangsom opleggen.

Het is niet altijd nodig om direct een officieel onderzoek te starten. De AP kan ook eerst een gesprek met een organisatie voeren of een brief sturen. Zo'n interventie kan al genoeg zijn om de overtreding te doen stoppen.

Wetgevingsadviezen

De AP adviseert over nieuwe wet- en regelgeving waarin verwerking van persoonsgegevens aan de orde komt. Ministeries zijn verplicht om de AP hierover om advies te vragen. Daarnaast kan de AP op eigen initiatief de regering en het parlement adviseren.

Voorlichting

Voorlichting geven is een van de wettelijke taken van de AP. Het Informatie- en Meldpunt Privacy van de AP staat dagelijks mensen en organisaties te woord die privacyvragen hebben.

Verder geeft de AP voorlichting over de AVG via onder meer de AP-website, sociale media, voorlichtingscampagnes en contacten met de pers.

Internationaal

De privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is een Europese wet. De AVG geldt in de hele Europese Unie (EU).

Om ervoor te zorgen dat alle EU-landen de AVG op dezelfde manier toepassen, werken de privacytoezichthouders samen. Dat doen zij in de European Data Protection Board.