Vergroot contrast

Wetgevingsadviezen

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert over nieuwe wet- en regelgeving die gaat over de verwerking van persoonsgegevens. Ministeries zijn op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 51, tweede lid) verplicht om de Autoriteit Persoonsgegevens hierover om advies te vragen.

De uitvoering van deze adviestaak valt onder de bepalingen van de Kaderwet adviescolleges.

Op eigen initiatief

Daarnaast kan de Autoriteit Persoonsgegevens op eigen initiatief de regering en/of het parlement adviseren. Bijvoorbeeld als de Autoriteit Persoonsgegevensten onrechte niet om advies is gevraagd.

Ook maakt de Autoriteit Persoonsgegevens gebruik van de mogelijkheid om te reageren op bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstellen.

Op verzoek van Kamercommissies

Tot slot komt het regelmatig voor dat vaste commissies uit de Tweede of de Eerste Kamer de Autoriteit Persoonsgegevens uitnodigen om te reageren op aanhangige voorstellen.

Vooroverleg

De Autoriteit Persoonsgegevens streeft ernaar om in overleg met de betrokken ministeries al in een vroeg stadium een indruk te krijgen van relevante wetgeving. Zo kan de Autoriteit Persoonsgegevens de adviestaak goed plannen. In bepaalde gevallen vindt ook, al dan niet in werkgroepverband, vooroverleg plaats.

Na het advies

Nadat de Autoriteit Persoonsgegevens advies heeft gegeven, blijft de Autoriteit Persoonsgegevens het betrokken wetgevingstraject in de regel volgen.

Overzicht adviezen

Zie wetgevingsadviezen voor een overzicht van de adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens.