Vergroot contrast

Samenwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werkt samen met andere toezichthouders. Buiten Nederland werkt de AP intensief samen met de andere EU-privacytoezichthouders. Ook werkt de AP samen met privacytoezichthouders buiten Europa. Op nationaal niveau werkt de AP samen met verschillende toezichthouders. Bijvoorbeeld als er raakvlakken zijn in het werkterrein.

Internationale samenwerking

Voor informatie over hoe de AP internationaal samenwerkt, zie: Internationale samenwerking.

Nationale samenwerkingsovereenkomsten

De AP heeft met verschillende organisaties binnen Nederland een samenwerkingsovereenkomst (convenant). Een convenant wordt vaak gebruikt voor een probleem waar wetgeving (nog) niet aan de orde is of wetgeving alleen niet toereikend is.

In een convenant maken de deelnemende organisaties afspraken over de taakverdeling bij overlappende toezichtdomeinen. Ook leggen zij in het convenant de stappen vast die zij zetten om gezamenlijk – binnen een wettelijk kader – doelstellingen te bereiken.

De AP, voorheen het College bescherming persoonsgegevens (CBP), heeft convenanten met de volgende partijen:

Markttoezichthoudersberaad

De AP neemt ook deel aan het Markttoezichthoudersberaad (MTB). Dit is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers.

De andere deelnemers zijn: Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Commissariaat voor de Media, De Nederlandsche Bank (DNB), Kansspelautoriteit en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht zijn vaak vergelijkbaar.

Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht en beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.

Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn. Met als doel in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen.

Bilaterale samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsovereenkomsten tussen toezichthouders.

Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT)

Technologische innovaties en online diensten hebben een enorme impact op onze samenleving en economie. Daarom is er sinds oktober 2021 het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). In dit platform werken verschillende onafhankelijke toezichthouders samen bij het toezicht op digitale diensten.

Het SDT is opgericht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Deze toezichthouders hebben verschillende toezichtterreinen en hebben allemaal te maken met digitale diensten.

Om ervoor te zorgen dat ieders toezichtactiviteiten goed op elkaar aansluiten, willen de toezichthouders samen kunnen inspelen op ontwikkelingen. Denk aan thema's als kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding.

Lees meer over het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT).