Vergroot contrast

Raad van advies

De raad van advies heeft als taak om het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de AP en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

De raad van advies komt in ieder geval 2 keer per jaar bij elkaar. De raad adviseert dan onder meer over de beleidsvoornemens en het jaarverslag.

De leden van de raad van advies worden benoemd door de minister van Justitie en Veiligheid, op voordracht van het bestuur. De leden zijn afkomstige uit verschillende maatschappelijke sectoren.

De positie, taken en werkwijze van de raad van advies zijn vastgelegd in het bestuursreglement van de AP.

Leden raad van advies

De leden van de raad van advies zijn:

Mevrouw drs. T.A. Maas-de Brouwer (voorzitter)

 • Voorzitter Utrecht Development Board
 • Voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance
 • Lid bestuur SIDN fonds
 • Lid Accreditatie Commissie NVZD
 • Lid bestuur stichting Vrienden Anne Frank Huis

De heer drs. H.G.M. Blocks

 • Adviseur/bestuurder
 • Oud-directeur Nederlandse Vereniging van Banken

De heer mr. G.W. van der Burg

 • Voorzitter van het College van procureurs-generaal

Mevrouw prof. dr. H.M. Dupuis

 • Emeritus hoogleraar medische ethiek, Universiteit van Leiden
 • Voorzitter raad van toezicht Woonzorgcentra Haaglanden
 • Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Lid Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland

Mevrouw prof. dr. M.M.M. van Eechoud

 • Hoogleraar Informatierecht, Universiteit van Amsterdam/Instituut voor Informatierecht

De heer mr. T.H.J. Joustra

 • Voorzitter Onderzoeksraad voor de Veiligheid
 • Voorzitter raad van toezicht Rijksuniversiteit Groningen
 • Voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Mevrouw mr. C.E. Passchier

 • Vicevoorzitter International Labour Organization (ILO)
 • Werknemersvoorzitter ILO
 • Lid Nationaal Contact Punt
 • Voormalig vicevoorzitter FNV

Mevrouw ir. W.A.A. Peek-Vissers

 • Algemeen directeur Dell Nederland

De heer drs. L.J.E. Smits

 • Oud-directeur PBLQ

De heer drs. L.J. Wijngaarden

 • Beroepscommissaris
 • Voormalig CEO Postbank en CEO Nationale Nederlanden.