Vergroot contrast

Raad van advies

De raad van advies heeft tot taak het college te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

De raad van advies komt in ieder geval 2 keer per jaar bijeen. De raad adviseert dan onder meer over de beleidsvoornemens en het jaarverslag.

De leden van de raad van advies worden benoemd door de minister van Veiligheid en Justitie, op voordracht van het college. De leden zijn afkomstige uit verschillende maatschappelijke sectoren.

De positie, taken en werkwijze van de raad van advies zijn vastgelegd in het bestuursreglement van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leden raad van advies

De leden van de raad van advies zijn:

Mevrouw drs. T.A. Maas-de Brouwer (voorzitter)

Voorzitter Utrecht Development Board
Voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance
Lid bestuur SIDN fonds
Lid Accreditatie Commissie NVZD
Lid bestuur stichting Vrienden Anne Frank Huis

De heer drs. H.G.M. Blocks

Adviseur/bestuurder
Oud-directeur Nederlandse Vereniging van Banken

De heer mr. G.W. van der Burg

Voorzitter van het College van procureurs-generaal

Mevrouw prof. dr. H.M. Dupuis

Emeritus hoogleraar medische ethiek, Universiteit van Leiden
Voorzitter raad van toezicht Woonzorgcentra Haaglanden
Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Lid Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland

Mevrouw prof. dr. M.M.M. van Eechoud

Hoogleraar Informatierecht, Universiteit van Amsterdam/Instituut voor Informatierecht

De heer mr. T.H.J. Joustra

Voorzitter Onderzoeksraad voor de Veiligheid
Voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen
Voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

De heer prof. mr. J. Legemaate

Hoogleraar gezondheidsrecht, AMC/Universiteit van Amsterdam

Mevrouw mr. C.E. Passchier

Vicevoorzitter International Labour Organization (ILO)
Werknemersvoorzitter ILO
Lid Nationaal Contact Punt
Voormalig vicevoorzitter FNV

Mevrouw ir. W.A.A. Peek-Vissers

Algemeen directeur Dell Nederland

De heer drs. L.J.E. Smits

Oud-directeur PBLQ

De heer drs. L.J. Wijngaarden

Beroepscommissaris
Voormalig CEO Postbank en CEO Nationale Nederlanden.