Vergroot contrast

Nationale samenwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens werkt op nationaal niveau samen en deelt kennis met verschillende nationale toezichthouders. Bijvoorbeeld als er raakvlakken zijn in het werkterrein.

Samenwerkingsovereenkomsten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft met verschillende organisaties binnen Nederland een samenwerkingsovereenkomst (convenant). Een convenant wordt vaak gebruikt voor een probleem waar wetgeving (nog) niet aan de orde is of wetgeving alleen niet toereikend is.

In een convenant maken de deelnemende organisaties afspraken over de taakverdeling bij overlappende toezichtdomeinen. Ook leggen zij in het convenant de stappen vast die zij zetten om gezamenlijk – binnen een wettelijk kader – doelstellingen te bereiken.

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016: College bescherming persoonsgegevens (CBP)) heeft inmiddels convenanten met de volgende partijen:

Markttoezichthoudersberaad

De Autoriteit Persoonsgegevens neemt ook deel aan het Markttoezichthoudersberaad (MTB). Dit is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. De andere deelnemers zijn: Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Commissariaat voor de Media, De Nederlandsche Bank (DNB), Kansspelautoriteit en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht zijn vaak vergelijkbaar. Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht en beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.

Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn. Met als doel in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen. Bilaterale samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsovereenkomsten tussen toezichthouders.