Vergroot contrast

Internationale samenwerking

De verwerking van persoonsgegevens houdt niet op bij de Nederlandse grens. Persoonsgegevens worden steeds meer wereldwijd verwerkt, voor uiteenlopende doeleinden. Om die reden is internationale samenwerking tussen de privacytoezichthouders van groot belang. Zodat persoonsgegevens ook over de grens de juiste bescherming krijgen.

De Autoriteit Persoonsgegevens werkt bij veel onderwerpen internationaal samen. Er vindt regelmatig afstemming plaats met collega-toezichthouders van binnen en buiten de Europese Unie (EU), zowel bij concrete beleidsonderwerpen als op strategisch niveau. Daarnaast wisselt de Autoriteit Persoonsgegevens met de buitenlandse collega’s kennis, ervaring en onderzoeksmethodes uit. Het zwaartepunt van de internationale werkzaamheden van de Autoriteit Persoonsgegevens ligt in Europa.

Artikel 29-werkgroep

Zo maakt de Autoriteit Persoonsgegevens deel uit van de Artikel 29-werkgroep, waarin de Europese privacytoezichthouders zijn verzameld. De Autoriteit Persoonsgegevens draagt binnen deze werkgroep bij aan de totstandkoming van gezamenlijke opinies en standpunten. Ook houdt de Autoriteit Persoonsgegevens zich in dit verband bezig met de nieuwe Europese privacyregelgeving.

Toezicht politie en justitie

Terrorisme en criminaliteit worden steeds meer op Europees niveau bestreden. Daarbij wisselen de EU-lidstaten ook steeds meer persoonsgegevens uit, bijvoorbeeld van verdachten. Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht. De Autoriteit Persoonsgegevens neemt namens Nederland deel aan het toezicht op Europol en Eurojust en op Europese informatiesystemen.

Europese privacyconferentie

De privacytoezichthouders van de lidstaten van de Raad van Europa komen elk voorjaar bij elkaar in een besloten conferentie. Ook de European Dataprotection Supervisor en de Europese gemeenschappelijke toezichthoudende organen op het terrein van politie en justitie zijn hierbij aanwezig.

Tijdens deze conferentie wisselen de aanwezigen informatie uit over lopende activiteiten en discussiëren zij over gemeenschappelijke onderwerpen. De Europese Commissie en de Raad van Europa zijn waarnemers.

Case handling workshop

Onder de verantwoordelijkheid van de Europese Conferentie wordt een maal per jaar de zogeheten case handling workshop georganiseerd. Dit is een workshop voor medewerkers van de toezichthouders die deelnemen aan de Europese Conferentie. Hierbij maken zij kennis met elkaars werk(wijze) en kunnen zij ervaringen uitwisselen en best practices delen.

Artikel 29-werkgroep

Hoe werkt de Autoriteit Persoonsgegevens samen met andere Europese privacytoezichthouders?

Lees meer over Artikel 29-werkgroep

Samenwerking buiten Europa

Hoe werkt de Autoriteit Persoonsgegevens samen met privacytoezichthouders buiten Europa?

Lees meer over Samenwerking buiten Europa