Vergroot contrast

Mandaatregelingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens, CBP) is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid. Het bestaat uit een voorzitter en maximaal 2 leden. De leden worden in hun werkzaamheden ondersteund door wat formeel het secretariaat heet. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het beheer van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast draagt de wetgever de Autoriteit Persoonsgegevens en de leden (toezicht)taken op. Door het verlenen van volmacht, mandaat en/of machtiging kunnen deze taken en de beheerstaken binnen de Autoriteit Persoonsgegevens worden overgedragen. Dit is vastgelegd in de mandaatregelingen.

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Machtiging is het verlenen van de bevoegdheid om handelingen te verrichten die geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Beheerstaken

Overdracht voorzitter naar directeur

De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens is door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen als verantwoordelijke voor het beheer bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij gaat het om werkzaamheden zoals het aannemen van personeel en de verlening van opdrachten aan externe personen of bedrijven.

Met de Regeling mandaat beheer directeur CBP draagt de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens de dagelijkse leiding voor beheerszaken over aan de directeur van het secretariaat.

Overdracht directeur naar medewerkers

Met de Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden en andere functionarissen CBP draagt de directeur bepaalde beheerstaken over aan de afdelingshoofden en enkele andere medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens. In de toelichting op de mandaatregeling wordt nader ingegaan op de bevoegdheden van afdelingshoofden en medewerkers.

(Toezicht)taken

Overdracht Autoriteit Persoonsgegevens naar college en medewerkers

Ook (toezicht)taken die de wetgever rechtstreeks aan de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgedragen, kunnen worden overgedragen. Het voltallige college draagt met mandaat en machtiging taken over aan de voorzitter, de andere leden en de medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in het Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens.

In de Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging Autoriteit Persoonsgegevens en de bijlage hierbij is vastgelegd hoe de taken tussen de leden zijn verdeeld en hoe zij elkaar vervangen als dat nodig is.