Vergroot contrast

Politie

DISCLAIMER
De informatie op deze pagina is niet langer actueel. Dit komt omdat de Nederlandse overheid de nieuwe Europese Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie nog niet heeft geïmplementeerd. Dit gebeurt door de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) te wijzigen. Wel heeft de Eerste Kamer de wetswijzigingen op 16 oktober 2018 aanvaard. Het is nu aan de Koning en de verantwoordelijke minister om de wettekst te ondertekenen. Na publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad, kan de wet ingaan. Dan actualiseren wij ook de informatie op deze pagina. Via overheid.nl kunt u het wetgevingstraject van de Wijzigingswet WPG/Wjsg volgen.

De politie gebruikt allerlei gegevens om politietaken goed te kunnen uitvoeren. Is er bijvoorbeeld een misdrijf gepleegd? Dan legt de politie gegevens vast van het slachtoffer en eventuele getuigen. Deze gegevens heeft de politie nodig om onderzoek te doen.

De politie mag alleen persoonsgegevens verwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld de opsporing van daders van strafbare feiten. De gegevens die de politie verwerkt, moeten noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken.  

Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de politie bijzondere persoonsgegevens vastleggen. Dat zijn gegevens over bijvoorbeeld iemands godsdienst, ras, politieke voorkeur en gezondheid. De politie mag dit alleen als het onvermijdelijk is voor het onderzoek, de hulpverlening of een andere taak van de politie.

Wet politiegegevens

Voor de bescherming van persoonsgegevens bij de politie is er een speciale wet: de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg regelt de verwerking van politiegegevens door de Nationale Politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de Rijksrecherche. De Wpg is ook van toepassing op taken die de politie uitvoert voor justitie, zoals uitvoering van de Vreemdelingenwet. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de Wpg.

Algemene verordening gegevensbescherming

De politie verwerkt ook persoonsgegevens die niet nodig zijn voor de uitoefening van de politietaak, maar om toezichthoudende taken uit te voeren op grond van bijzondere wetten. Bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen en het toezicht daarop. Op deze verwerkingen is niet de Wpg, maar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Cameratoezicht door politie

De inzet van camera’s als opsporingsmiddel is gebonden aan speciale bevoegdheden. Die zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering. De politie mag deze bevoegdheden alleen inzetten met toestemming van de officier van justitie (op grond van artikel 126g Wetboek van Strafvordering).

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Politie'

Alle antwoorden op mijn vragenMijn gegevens bij de politie

 • Mag een organisatie mijn gegevens aan de politie doorgeven?

  Dat hangt ervan af of de politie uw gegevens aan de organisatie vraagt of uw gegevens vordert op basis van een wettelijke regeling.

  Politie vraagt gegevens

  De politie kan aan een organisatie, zoals uw werkgever of school, vragen om gegevens over u door te geven. Het uitgangspunt hierbij is dat een organisatie niet verplicht is uw gegevens te verstrekken.

  Een organisatie mag namelijk niet zomaar uw persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties. Ook niet aan de politie. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  De organisatie moet kijken of het verstrekken van uw gegevens voldoet aan de voorwaarden uit de AVG. Is dat niet zo? Dan mag de organisatie uw gegevens niet aan de politie geven.

  Politie vordert gegevens

  De politie kan bij een organisatie gegevens over u vorderen. Dat is iets anders dan gegevens vragen.

  De politie mag alleen gegevens vorderen in situaties die in de wet staan. Bijvoorbeeld om bepaalde soorten misdrijven op te lossen.

  Vordert de politie uw gegevens, dan is een organisatie verplicht om uw gegevens door te geven.

  Recht op informatie na vragen

  Heeft een organisatie uw gegevens aan de politie doorgegeven nadat de politie daarom had gevraagd? Dan moet de organisatie u dat meestal laten weten.

  In sommige gevallen hoeft de organisatie u niets te laten weten, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. De organisatie moet zelf beoordelen of dit in uw geval zo is.

  Recht op informatie na vordering

  Heeft een organisatie uw gegevens aan de politie doorgegeven nadat de politie de gegevens had gevorderd? Dan is er een aantal situaties waarin de organisatie een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft.

  Dat betekent dat de organisatie u niet mag laten weten dat deze uw gegevens aan de politie heeft doorgegeven.

  Geldt er geen geheimhoudingsplicht? Dan moet de organisatie u meestal laten weten dat uw gegevens aan de politie zijn verstrekt.

  In sommige gevallen hoeft de organisatie u niets te laten weten, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. De organisatie moet zelf beoordelen of dit in uw geval zo is.

 • Aan wie mag de politie mijn persoonsgegevens doorgeven?

  De politie kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties of personen binnen of buiten de politie. Aan wie dat mag, is wettelijk vastgelegd. Voorbeelden zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), directeuren van gevangenissen, de reclassering, samenwerkingsverbanden binnen de gemeente en Europol.

 • Kan ik kennisnemen van mijn gegevens bij de politie?

  Ja, dat kan. U kunt de politie vragen of er gegevens over u zijn vastgelegd. En zo ja, welke gegevens dat zijn.

  U doet uw verzoek om kennisneming (inzage) van uw gegevens schriftelijk. U hoeft niet aan te geven waarom u kennisneming van uw gegevens wilt. Maar uw verzoek moet wel zo specifiek mogelijk zijn.

  Verder moet u kunnen aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien. Vermeld daarom in uw brief uw volledige naam en voorletters, geboortedatum en adres. Op het politiebureau moet u een legitimatiebewijs tonen.

  U stuurt uw brief aan de privacyfunctionaris bij de eenheid van de Nationale Politie die het dichtst bij uw woonplaats is. Het adres vindt u in de lijst Postadressen privacyfunctionarissen.

  Reactie op verzoek

  De politie moet uw verzoek binnen 6 weken beantwoorden. De politie mag mondeling op uw verzoek reageren.

 • Mag de politie mijn kennisnemingsverzoek weigeren?

  Ja, soms mag dat. Bijvoorbeeld als de politie bezig is met een opsporingsonderzoek en u een verdachte bent in die zaak. U mag dan uw gegevens niet inzien als het onderzoek hierdoor gevaar loopt.

  Het kan ook in het belang van anderen zijn dat de politie uw verzoek weigert. Bijvoorbeeld als de politie getuigen of informanten wil beschermen. Daarnaast kan de politie in het belang van de staatsveiligheid uw verzoek om kennisneming van uw gegevens weigeren.

  De politie moet u schriftelijk op de hoogte stellen van een weigering. Ook als deze een gedeelte van uw verzoek betreft.

 • Kan ik mijn gegevens bij de politie laten verbeteren of verwijderen?

  Kloppen de gegevens die de politie over u heeft vastgelegd niet? Dan kunt u de politie vragen uw gegevens te rectificeren of wissen.

  Schriftelijk verzoek

  U doet uw verzoek om uw gegevens te laten verbeteren of verwijderen schriftelijk.

  U stuurt uw brief aan de privacyfunctionaris bij de eenheid van de Nationale Politie die het dichtst bij uw woonplaats is. Het adres vindt u in de lijst Postadressen privacyfunctionarissen.

  Reactie op verzoek

  De politie moet uw verzoek binnen 4 weken schriftelijk beantwoorden.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb?

  Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de politie? Dan kunt u terecht bij een privacyfunctionaris. U kunt een brief schrijven aan de betreffende politie-eenheid t.a.v. de privacyfunctionaris. Het adres vindt u in de lijst Postadressen privacyfunctionarissen.  

  Komt u er met de privacyfunctionaris niet uit? Dan zijn er vervolgstappen die u kunt zetten.

  Privacyfunctionaris politie

  De politie is wettelijk verplicht om privacyfunctionarissen in dienst te hebben. Deze hebben een adviserende en controlerende taak. Een privacyfunctionaris geeft voorlichting en behandelt en onderzoekt klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de politie.

  Enkele politie-eenheden beschikken over een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG heeft als taak om onafhankelijk toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie.

Alle antwoorden op mijn vragenGegevens verstrekken aan de politie

 • Wanneer moet ik als organisatie persoonsgegevens aan de politie verstrekken?

  Dat hangt ervan af of de politie persoonsgegevens aan u vraagt of gegevens vordert op basis van een wettelijke regeling.

  Politie vraagt gegevens

  De politie kan aan u vragen om gegevens te verstrekken over bijvoorbeeld uw klanten, werknemers of leerlingen. Het uitgangspunt is dat u niet verplicht bent om gegevens te verstrekken als de politie erom vraagt.

  Op de gegevens van uw klanten, werknemers of leerlingen is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vraagt de politie om gegevens? Beoordeel dan of u dit op grond van de AVG mag. Hierover leest u meer bij Verstrekken van persoonsgegevens.

  Politie vordert gegevens

  De politie kan persoonsgegevens bij u vorderen. Dat is iets anders dan gegevens vragen. De politie mag alleen gegevens vorderen in situaties die in het Wetboek van Strafvordering staan. Bijvoorbeeld om bepaalde soorten misdrijven op te lossen.

  Als de politie gegevens vordert, bent u verplicht om mee te werken. In deze situatie vervalt een aantal eisen uit de AVG. Zo hoeft u niet te oordelen of de verstrekking van gegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor u deze gegevens heeft verzameld.

  Informatieplicht na vragen

  Verstrekt u de door de politie gevraagde gegevens over bepaalde personen? Dan moet u deze mensen daarover meestal informeren. Ook als de politie vraagt om dat niet te doen.

  U hoeft de betrokkenen niet te informeren als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. Dit is een van de uitzonderingen op de informatieplicht genoemd in artikel 13 en 14 van de AVG. U moet zelf per situatie beoordelen of zo’n uitzondering van toepassing is.

  Informatieplicht na vordering

  Verstrekt u gegevens nadat de politie die had gevorderd? Dan is er een aantal situaties waarin de wet bepaalt dat u een geheimhoudingsplicht heeft. Dat betekent dat u de betrokkenen niet mag laten weten dat u hun gegevens aan de politie heeft doorgegeven.

  Geldt er geen geheimhoudingsplicht? Dan moet u de betrokkenen meestal laten weten dat u hun gegevens heeft verstrekt.

  U hoeft de betrokkenen niet te informeren als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. Dit is een van de uitzonderingen op de informatieplicht genoemd in artikel 13 en 14 van de AVG. U moet zelf per situatie beoordelen of zo’n uitzondering van toepassing is.

  Inzagerecht

  Mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt, kunnen u om inzage in hun gegevens vragen. U moet dan onder meer laten weten aan wie u iemands gegevens heeft verstrekt.

  Daarom is het verstandig wanneer u gegevens aan de politie verstrekt, dit schriftelijk te doen. En in uw eigen administratie vast te leggen welke gegevens u aan de politie heeft doorgegeven.

  Let op: geldt er een wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht? Dan mag u mensen die een inzageverzoek doen niet laten weten dat u hun gegevens aan de politie heeft verstrekt. Ook als u meent dat artikel 13 en 14 van de AVG van toepassing zijn, hoeft u de verstrekking niet aan de betrokkene te laten weten.

 • Wanneer mag ik weigeren persoonsgegevens aan de politie te verstrekken?

  Vraagt de politie u om gegevens? Dan moet u zich bij het verstrekken van gegevens houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voldoet de verstrekking aan de politie niet aan de AVG? Dan moet u het verzoek weigeren. Maar vordert de politie gegevens op grond van een wettelijke regeling, dan bent u verplicht de gegevens te verstrekken.

  De politie moet bij een vordering wel uitdrukkelijk en gericht om de gegevens vragen. En kunnen uitleggen op grond van welke wettelijke regeling u de gegevens moet verstrekken. Doet de politie dit niet, dan hoeft u niet mee te werken.

  Aansprakelijkheid

  Mensen mogen ervan uitgaan dat u hun gegevens niet zonder goede reden aan de politie geeft. Verstrekt u iemands persoonsgegevens aan de politie zonder dat u dat mag of daartoe verplicht bent? Dan kan diegene u hiervoor aansprakelijk stellen.

  Vraag de politie daarom altijd om schriftelijk aan te geven waarom u de gevraagde informatie zou moeten verstrekken. Vraag, als u dat nodig heeft, bedenktijd om het verzoek van de politie te kunnen overwegen. En win zo nodig juridisch advies in.