Vergroot contrast

Europol en Eurojust

Europol en Eurojust hebben als taak om ernstige vormen van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in de Europese Unie (EU) te bestrijden. Zoals terrorisme, drugshandel, mensenhandel, fraude en cybercrime. Europol en Eurojust hebben geen uitvoerende taken, maar ondersteunen het werk van politie en justitie in de EU-lidstaten.

Europol en Eurojust verzamelen en analyseren daarbij grote hoeveelheden informatie, vaak van persoonlijke aard, over verdachten, veroordeelden, getuigen en slachtoffers van misdaad. Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht.

Europol

In het op 1 januari 2010 in werking getreden Europol-besluit is het werk van Europol en de samenwerking met de EU-lidstaten geregeld. In 2013 is binnen Europol het European Cybercrime Centre (EC3) opgericht. EC3 is bedoeld als centraal (informatie)punt in de strijd van de EU tegen computercriminaliteit.

Meer informatie over Europol is te vinden op de (Engelstalige) website van Europol.

Eurojust

Eurojust is opgericht in 2002 (Besluit 2002/187/JBZ van de Raad, als gewijzigd bij Besluit 2009/426/JBZ van de Raad). In dit besluit staan de rollen en bevoegdheden van Eurojust genoemd. Eurojust helpt bijvoorbeeld de nationale autoriteiten als zij hierom vragen, maar kan ook zelf lidstaten verzoeken om een onderzoek of vervolging in te stellen.
Meer informatie over Eurojust is te vinden op de website van Eurojust.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Europol en Eurojust'

Alle antwoorden op mijn vragenToezicht op Europol en Eurojust

 • Hoe is het toezicht op de gegevensverwerking door Europol geregeld?

  De Joint Supervisory Body Europol (JSB Europol; gemeenschappelijk controleorgaan van Europol) houdt onafhankelijk toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Europol. De JSB Europol is samengesteld uit leden van de nationale privacytoezichthouders van de EU-lidstaten.

  De Autoriteit Persoonsgegevens vertegenwoordigt Nederland in de JSB Europol. Wilbert Tomesen,  plaatsvervangend voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, is vicevoorzitter van de JSB Europol.

  Een van de taken van de JSB Europol is te waarborgen dat de rechten van personen niet worden geschaad door de opslag, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens waarover Europol beschikt.

  Onderzoek JSB Europol

  Volgens het Europol-besluit moet de JSB Europol daarnaast beoordelen of Europol op een aantal specifieke gebieden de beginselen van gegevensbescherming in acht neemt. De JSB Europol moet onder meer:

  • onderzoeken of de aanmaak van bepaalde analysebestanden noodzakelijk is;
  • in de gaten houden of de van Europol afkomstige gegevens mogen worden doorgegeven aan de politiediensten in de lidstaten en/of derde landen;
  • kwesties onderzoeken over de toepassing en interpretatie van het Europol-besluit;
  • de regels analyseren voor verstrekking van persoonsgegevens door Europol aan derde instanties en niet-lidstaten;
  • gemeenschappelijke oplossingen voorstellen voor bestaande problemen.

  Comité van beroep

  Ook kent de JSB Europol een comité van beroep. Dit comité heeft als taak klachten te onderzoeken van mensen die om inzage, verbetering of verwijdering van hun persoonsgegevens bij Europol hebben gevraagd.

  Meer informatie

  Op de website van Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol is meer informatie te vinden over de JSB Europol.

 • Hoe is het toezicht op de gegevensverwerking door Eurojust geregeld?

  De Joint Supervisory Body Eurojust (JSB Eurojust; gemeenschappelijk controleorgaan voor Eurojust) houdt onafhankelijk toezicht op de gegevensverwerking door Eurojust. Ook zorgt de JSB Eurojust ervoor dat deze verwerking overeenkomstig het Eurojust-besluit verloopt. 

  De leden van de JSB Eurojust zijn rechters of personen met dezelfde mate van onafhankelijkheid. Wilbert Tomesen, plaatsvervangend voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, is momenteel voorzitter van de JSB Eurojust.

  Taken JSB Eurojust

  De kern van de activiteiten van de JSB Eurojust is gericht op naleving van de voorschriften. De JSB Eurojust:

  • voert inspecties op locatie uit;
  • controleert of Eurojust de aanbevelingen uit de inspectierapporten opvolgt;
  • bespreekt met de Data Protection Officer (DPO; functionaris voor de gegevensbescherming) van Eurojust de resultaten van het jaarlijkse nalevingsonderzoek;
  • onderzoekt klachten van de DPO over niet-naleving die het College van Eurojust niet binnen een redelijke termijn heeft opgelost;
  • geeft zijn mening over de bepalingen voor gegevensbescherming in (werk)overeenkomsten met EU-organen of samenwerkingsovereenkomsten met landen buiten de EU.

  Ook onderzoekt de JSB Eurojust bezwaren die worden ingediend overeenkomstig artikel 19, lid 8, en artikel 20, lid 2, van het Eurojust-besluit en voert het controlemaatregelen uit. Concludeert de JSB dat een besluit van Eurojust of de verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming is met het Eurojust-besluit? Dan wordt Eurojust daarvan op de hoogte gesteld. Deze besluiten van de JSB zijn definitief en bindend.

  Meer informatie

  Op de (Engelstalige) website van Eurojust Joint Supervisory Body is meer informatie te vinden over de JSB Eurojust.

Alle antwoorden op mijn vragenEuropol - rechten van betrokkenen

 • Kan ik mijn persoonsgegevens bij Europol inzien?

  Ja, dat kan. U heeft recht op kennisneming (inzage) van alle informatie die Europol over u in bezit heeft.

  U kunt om kennisneming van uw persoonsgegevens vragen door een brief te schrijven naar de Politie / Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Informatie Organisatie (ZTM). Deze brief kunt u in iedere officiële taal van de Europese Unie schrijven. U kunt ook onze voorbeeldbrief gebruiken. De Dienst Landelijke Informatie Organisatie stuurt uw verzoek door naar Europol.

  Let op: u moet een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. U kunt ervoor kiezen om hierop uw pasfoto en uw burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. Uw BSN staat op twee plaatsen: onder ‘persoonsnummer’ en in de regels met letters en cijfers onder aan uw identiteitsbewijs.

  Reactie Europol

  Europol moet uw verzoek binnen 3 maanden na ontvangst in zijn geheel beantwoorden.

  Weigeren inzage

  Europol mag u om de volgende redenen kennisneming van uw gegevens weigeren:

  • om de taken van Europol goed te kunnen uitvoeren;
  • om de veiligheid en de openbare orde te beschermen of om misdrijven te voorkomen;
  • om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
 • Kan ik mijn persoonsgegevens bij Europol laten verbeteren of verwijderen?

  Heeft u om inzage van uw gegevens bij Europol gevraagd? En ziet u dat uw gegevens niet kloppen of niet ter zake doen? Dan kunt u Europol vragen uw persoonsgegevens te verbeteren of verwijderen.

  U kunt om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen door een brief te schrijven naar de Landelijke Eenheid (Dienst Landelijke Informatie Organisatie; Dienst LIO) van de Nationale Politie. Deze brief kunt u in iedere officiële taal van de Europese Unie schrijven. U kunt ook onze voorbeeldbrief gebruiken. De Dienst LIO stuurt uw verzoek door naar Europol.

  Let op: u moet een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. U kunt ervoor kiezen om hierop uw pasfoto en uw burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. Uw BSN staat op twee plaatsen: onder ‘persoonsnummer’ en in de regels met letters en cijfers onder aan uw identiteitsbewijs.

  Reactie Europol

  Europol moet uw verzoek binnen 3 maanden na ontvangst in zijn geheel beantwoorden.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit van Europol op mijn verzoek?

  Bent u niet tevreden met het besluit (antwoord) van Europol op uw verzoek om inzage of correctie/verwijdering van uw gegevens? Of heeft u na 3 maanden nog geen reactie van Europol gekregen? Dan kunt u beroep instellen bij de Joint Supervisory Body Europol (JSB Europol).

  U stelt beroep in door een brief te sturen aan de JSB Europol. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief beroep inzage of voorbeeldbrief beroep correctie gebruiken. U moet dit binnen 3 maanden doen nadat u het antwoord van Europol heeft ontvangen. Of nadat de termijn is verstreken waarbinnen Europol had moeten reageren.

  In uw brief moet u duidelijk maken wie u bent, waarover u klaagt en waarom. Verder moet u alle stukken bijvoegen die betrekking hebben op uw verzoek. Zoals een kopie van uw verzoek om inzage of correctie/verwijdering van uw gegevens en eventuele brieven die Europol u heeft gestuurd.

  Reactie op beroep

  Binnen 4 weken nadat de JSB Europol uw klacht heeft ontvangen, krijgt u schriftelijk een bevestiging van ontvangst. Met daarbij algemene informatie over de beroepsprocedure.

  Het comité van beroep van de JSB Europol behandelt uw beroep. U kunt uw beroep op elk moment intrekken. De besluiten van het comité van beroep zijn bindend.

 • Hoe kan ik nagaan of een opsporingsdienst mijn gegevens rechtmatig heeft verstrekt aan of opgevraagd bij Europol?

  Weet u dat Europol persoonsgegevens van u verwerkt? En weet u ook welke opsporingsdienst in welk land deze gegevens aan Europol heeft verstrekt? Of bij Europol heeft ingevoerd of opgevraagd? Dan kunt u vragen te controleren of dit op rechtmatige wijze is gebeurd.

  U doet uw verzoek door een brief te schrijven aan de privacytoezichthouder in het land van de opsporingsdienst die uw gegevens heeft verwerkt (verstrekt, ingevoerd of opgevraagd). U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

  De adressen van de Europese privacytoezichthouders vindt u op de website van de Europese Commissie.

 • Hoe kan ik nagaan of Europol mijn gegevens rechtmatig heeft verwerkt?

  Weet u dat Europol persoonsgegevens van u verwerkt? En vraagt u zich af of Europol dit mag en of het op de juiste manier is gebeurd? Dan kunt u de Joint Supervisory Body Europol (JSB Europol) vragen dit te controleren.

  U doet uw verzoek door een brief te schrijven aan de JSB Europol. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.