Vergroot contrast

Reclame en direct marketing

Ongevraagde reclame betreft reclame via folders in de brievenbus, telemarketing en ongewenste e-mail. Organisaties mogen ongevraagd reclame sturen, maar moeten hierbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wie deze ongevraagde reclame niet wil ontvangen, kan verschillende maatregelen nemen.

Direct marketing is gericht op het tot stand brengen of in stand houden van een directe relatie tussen organisaties en klanten. Ongeadresseerde huis-aan-huisreclame en marktonderzoek vallen niet onder dit begrip.

Wel is er sprake van direct marketing wanneer bijvoorbeeld een bank een klant een brief stuurt met daarbij op hem toegespitste aanbiedingen voor nieuwe producten. Ook een klant bellen om bijvoorbeeld een abonnement aan te bieden, is een vorm van direct marketing.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Reclame en direct marketing'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over ongewenste reclame en direct marketing

 • Onder welke voorwaarden mag een organisatie ongevraagd reclame sturen?

  Een organisatie mag iemands naam- en adresgegevens gebruiken om diegene reclame te sturen als de organisatie hierbij een zogeheten gerechtvaardigd belang heeft. Ook mag het als de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens.

  Gerechtvaardigd belang bij reclame

  Een organisatie mag iemands persoonsgegevens gebruiken voor reclame als dit noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd belang van de organisatie. Dit betekent dat de organisatie deze gegevens mag gebruiken voor de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie.

  Maar de organisatie moet hierbij wel een afweging maken tussen het organisatiebelang en de belangen en rechten van de eigenaar van de persoonsgegevens. Die persoon heeft er bijvoorbeeld belang bij dat zijn gegevens niet onnodig verspreid raken. Ook heeft iedereen het recht om niet met ongewenste reclame lastiggevallen te worden.

  Bij deze belangenafweging spelen bijvoorbeeld de volgende vragen een rol:

  • Welke gegevens verwerkt de organisatie? (alleen naam, adres, postcode en woonplaats of meer?)
  • Wat is de relatie met de klant? (vaste of incidentele klant?)
  • Hoe goed is de klant geïnformeerd?
  • Hoe gemakkelijk kan de klant bezwaar maken tegen verwerking van zijn gegevens?

  De organisatie moet kunnen aantonen dat deze afweging is gemaakt.

  Toestemming voor reclame

  Heeft de organisatie geen gerechtvaardigd belang bij het gebruik van persoonsgegevens voor reclame? Dan kan de organisatie om toestemming vragen. Het gaat hierbij om zogenoemde ondubbelzinnige toestemming. Dit betekent dat er geen twijfel over mag bestaan voor welk specifiek gebruik van de gegevens iemand toestemming heeft gegeven. De organisatie moet mensen daarom van tevoren goed informeren waarvoor zij toestemming geven. En zij kunnen hun toestemming altijd intrekken.

 • Aan welke wet- en regelgeving moet een organisatie zich houden bij reclame?

  Organisaties die reclame versturen, moeten zich aan de volgende wetgeving en regelgeving houden.

  Wet bescherming persoonsgegevens

  De Wbp is van toepassing op alle reclame waarbij een organisatie persoonsgegevens gebruikt, zoals geadresseerd reclamedrukwerk en telemarketing. Op ongeadresseerd reclamedrukwerk is de Wbp niet van toepassing, omdat dit drukwerk niet specifiek aan iemand is gericht.

  Telecommunicatiewet

  De Tw speelt bij bepaalde vormen van reclame een belangrijke rol. In deze wet staan alle regels op het gebied van elektronische communicatie. Hieronder valt ook reclame via telefoon en e-mail.

  Codes voor reclame

  De Stichting Reclame Code heeft een aantal gedragscodes vastgesteld. Deze codes zijn te vinden onder Nederlandse Reclame Code op de website van de Stichting Reclame Code.

  • Voor drukwerk gelden de ‘Code brievenbusreclame, huissampling en direct response advertising’ en de ‘Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk’.
  • Voor reclame via e-mail geldt de code ‘Reclame via e-mail’.
  • Voor telemarketing geldt de ‘Code telemarketing’.

  Privacygedragscode van de FEDMA

  Handel in gegevens voor direct marketing is toegestaan, zolang aan een aantal voorwaarden is voldaan. In 2003 heeft de Europese brancheorganisatie FEDMA (Federation of European Direct Marketing) een privacygedragscode opgesteld die verplichtingen schept voor de omgang met persoonsgegevens bij alle direct marketing.

 • Hoe komen organisaties aan de adressen voor reclame?

  Om iemand te kunnen benaderen met reclame, heeft een organisatie persoonsgegevens nodig. In veel gevallen heeft de organisatie deze gegevens al, omdat iemand klant is. Als dat niet het geval is, zullen die gegevens op een rechtmatige wijze verkregen moeten worden.

 • Mag een organisatie gegevens over iemands godsdienst aan andere organisaties doorgeven voor reclame?

  Dat mag alleen als degene wiens gegevens dit zijn hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

  Bijzondere persoonsgegevens

  Gegevens over iemands geloof zijn zeer privacygevoelig. Deze gegevens zijn dan ook zogeheten bijzondere persoonsgegevens, net als gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke voorkeur en gezondheid. Voor het gebruik van deze gegevens gelden strenge regels. Dit gaat ook op voor gegevens die niet direct iets zeggen over iemands godsdienst, maar waaruit deze wel kan worden afgeleid.

  Stel, iemand is geabonneerd op een krant die zich richt op een bepaalde religieuze gezindte. Deze krant verkoopt of verstrekt het abonneebestand vervolgens aan andere bedrijven. Daarbij vermeldt de krant dat het gaat om gegevens van mensen met een bepaalde godsdienst of geloofsovertuiging. Deze andere bedrijven kunnen mensen dan reclame sturen op basis van hun geloof. Als dit zonder toestemming van die mensen gebeurt, kan dat een grote inbreuk op hun privacy zijn.

 • Wat kan ik doen als ik geen reclame wil?

  U kunt gebruikmaken van het zogeheten recht van verzet. Op deze manier kunt u aan u geadresseerde reclame en telemarketing tegengaan. Maakt u gebruik van het recht van verzet, dan voorkomt u ook dat een organisatie uw gegevens verkoopt aan andere organisaties.

  Recht van verzet bij ongewenste reclame

  U hoeft niet aan te geven waarom u verzet aantekent. Een organisatie moet uw verzet altijd respecteren en mag er geen vergoeding voor vragen. De organisatie kan ervoor kiezen uw gegevens te markeren of op te nemen in een zogeheten non-mailinglist. De organisatie moet er direct voor zorgen dat u geen reclame meer krijgt. En de organisatie moet u binnen 4 weken laten weten hoe deze hiervoor gaat zorgen.

  U kunt het beste schriftelijk verzet aantekenen. Hiervoor kunt u de voorbeeldbrief verzet aantekenen van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken. Gaat de organisatie niet in op uw verzoek en wilt u naar de rechter stappen? Dan moet u namelijk laten zien welke stappen u zelf heeft ondernomen.

  Gebruik persoonsgegevens

  Verzet betekent niet altijd dat een organisatie uw persoonsgegevens helemaal niet meer mag gebruiken. Alleen het gebruik voor reclame mag dan niet meer.

  Heeft u bijvoorbeeld een abonnement op een blad? Dan mag de uitgever uw gegevens blijven gebruiken om u het blad toe te sturen en rekeningen te sturen. Maar de uitgever mag u geen aanbiedingen meer sturen of uw persoonsgegevens doorverkopen.

 • Wat kan ik doen als ik mijn gegevens heb laten verwijderen maar ik nog steeds reclame krijg?

  Wilt u geen reclame ontvangen, dan kunt u het beste verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Dan staat in het systeem van een organisatie dat uw gegevens zijn geblokkeerd voor reclame. Vraagt u aan een organisatie om uw gegevens te verwijderen, dan loopt u kans om op een later tijdstip opnieuw in het bestand van deze organisatie terecht te komen. En daardoor opnieuw reclame te krijgen.

  De organisatie kan een adressenbestand kopen van een andere organisatie waar uw gegevens in voorkomen. Omdat de organisatie uw gegevens eerder heeft verwijderd, weet deze dan niet meer dat u geen reclame wilt ontvangen.

 • Wanneer moet een organisatie mensen informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclame?

  Een organisatie moet mensen informeren als hun toestemming nodig is om hen reclame te sturen en zodra de organisatie hun gegevens gebruikt.

  De organisatie moet mensen informeren over:

  • om wat voor organisatie het gaat;
  • waarvoor de organisatie de gegevens gaat gebruiken;
  • wat iemand kan doen die het hiermee niet eens is.

  Het moment waarop de organisatie mensen moet informeren, hangt af van de manier waarop deze de persoonsgegevens heeft verkregen.

  • Heeft de organisatie de gegevens van mensen zelf gekregen? Dan moet de organisatie die mensen vooraf informeren over het gebruik ervan voor reclame.
  • Heeft de organisatie de gegevens van een andere organisatie gekregen? Dan moet de organisatie die mensen in elk geval informeren op het moment dat zij de ongevraagde reclame ontvangen.

  Meer informatie is te vinden onder Recht op informatie.

 • Hoe moet een organisatie mensen wijzen op hun recht van verzet?

  Organisaties die mensen met geadresseerde reclame benaderen, zijn verplicht hen te informeren over hun recht van verzet. Dit houdt in dat mensen het recht hebben om aan te geven dat zij geen reclame willen ontvangen. Organisaties moeten mensen in iedere reclameboodschap informeren. Dat kan bijvoorbeeld door een antwoordnummer, 0800-telefoonnummer of e-mailadres te vermelden waar iemand verzet kan aantekenen.

  Daarnaast moet een organisatie soms een algemene bekendmaking doen. Dit geldt als een organisatie persoonsgegevens aan een andere organisatie verstrekt of persoonsgegevens gebruikt voor rekening van andere organisaties. Een algemene bekendmaking is bijvoorbeeld een advertentie in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Bij regelmatige verstrekking dient een organisatie dit minstens eens per jaar te doen.

 • Wat kan ik doen als ik geen ongeadresseerde reclamefolders wil?

  Wat kan ik doen als ik geen ongeadresseerde reclamefolders wil?

  Nee/nee-sticker en nee/ja-sticker

  U kunt 2 verschillende stickers op uw brievenbus plakken:

  • Nee/nee-sticker
   Met de nee/nee-sticker krijgt u geen reclamefolders en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus.
  • Nee/ja-sticker
   Met de nee/ja-sticker krijgt u geen reclamefolders meer in uw brievenbus, maar nog wel huis-aan-huisbladen.

  Let op: de sticker werkt alleen voor ongeadresseerde reclamefolders, niet voor aan u geadresseerde reclame.

  Klacht ongeadresseerde reclamefolders

  Heeft u een sticker op uw brievenbus geplakt, maar toch ongeadresseerde reclamefolders ontvangen? Dan kunt u een klacht indienen bij de adverteerder of de verspreider van de reclame. Deze is verplicht uw klacht te onderzoeken en binnen 4 weken te antwoorden. Is de klacht niet op tijd of niet naar uw tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u binnen 4 weken een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

 • Wat kan ik doen als ik geen geadresseerd reclamedrukwerk wil?

  U kunt zich aanmelden bij Postfilter. Dit kost niets. U kunt aangeven of u helemaal geen reclame meer wilt ontvangen of alleen niet van bepaalde sectoren of bedrijven. Let op: als u alleen geen reclame wilt ontvangen van één bepaalde organisatie, maak dan gebruik van uw recht van verzet.

  Geldigheid registratie Postfilter

  Uw gegevens blijven 5 jaar in het bestand van Postfilter staan. Daarna moet u zich opnieuw aanmelden.

  De blokkade geldt voor alle bedrijven die bij Postfilter zijn aangesloten. Let op: organisaties waar u al een relatie mee heeft, bijvoorbeeld omdat u klant bent (geweest), mogen nog wél contact zoeken. Het moet in dit geval wel reclame zijn voor vergelijkbare producten of diensten. Daarnaast moet de organisatie u er iedere keer op wijzen dat u verzet kunt aantekenen.

  Ongewenste reclame ondanks Postfilter

  Heeft u zich aangemeld bij Postfilter, maar blijft u reclame ontvangen van een of meerdere organisaties? Maak dan gebruik van uw recht van verzet. U moet de organisatie(s) dan afzonderlijk aanschrijven.  Hiervoor kunt u de voorbeeldbrief verzet aantekenen van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Heeft u zich aangemeld bij Postfilter én verzet aangetekend, maar krijgt u nog steeds reclame? Dien dan een klacht in bij de organisatie die u reclame blijft sturen. Lost de organisatie uw klacht niet naar tevredenheid op? Dan kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

 • Wat kan ik doen als ik niet gebeld wil worden met reclame?

  Een organisatie kan u zowel via uw vaste als mobiele telefoonnummer benaderen met reclame. Dit wordt ook wel telemarketing genoemd. Wilt u niet gebeld worden? Dan kunt u zich met uw vaste en/of mobiele telefoonnummer inschrijven in het Bel-me-niet Register.
   
  Daarna mogen organisaties u niet meer telefonisch benaderen. Dat staat zo in de wet. Zij moeten voordat ze u gaan bellen, eerst controleren of u ingeschreven staat. Uw inschrijving in het register is onbeperkt geldig.

  Bellen van (oud-)klanten

  Let op: organisaties beschikken vaak over gegevens van mensen die klant zijn (geweest). Organisaties mogen hun eigen klanten benaderen met informatie of aanbiedingen. Dit mag óók wanneer deze in het Bel-me-niet Register staan ingeschreven.

  Wilt u niet meer dat de organisatie waar u klant bent (geweest) u belt? Dan kunt u dit aangeven tijdens het gesprek. De organisatie is dan wettelijk verplicht daarmee te stoppen.

  Klacht over telemarketing

  Blijft een organisatie u bellen, ook al heeft u zich ingeschreven in het Bel-me-niet Register en aangegeven dat u niet meer gebeld wilt worden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit doet u via het klachtenformulier Telemarketing van Consuwijzer.

  Houdt de organisatie zich niet aan de Code Telemarketing? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

 • Wat kan ik doen als ik niet gebeld wil worden voor telefonische enquêtes?

  U kunt uw telefoonnummer(s) laten blokkeren via Onderzoekfilter.nl.

  Geldigheid onderzoekfilter

  Uw registratie is 3 jaar geldig. Daarna moet u zich opnieuw aanmelden.

  Het Onderzoekfilter geldt alleen voor onaangekondigd telefonisch marktonderzoek (enquêtes via de telefoon). Een onderzoeksbureau mag u nog wel benaderen als het u vooraf een brief heeft gestuurd met daarin het verzoek om mee te werken aan een telefonisch onderzoek.

  Het Onderzoekfilter is ook niet van toepassing op:

  • mondeling onderzoek aan de deur of op straat;
  • onderzoek via internet;
  • telemarketing.

  Klacht over telefonisch marktonderzoek

  Staat u geregistreerd in het Onderzoekfilter, maar benadert een onderzoeksbureau u toch voor onaangekondigd telefonisch marktonderzoek? Dan kunt u een klacht indienen tegen het betreffende onderzoeksbureau.

 • Wat kan ik doen als ik geen reclame wil via e-mail, sms, mms en fax?

  Het versturen van ongevraagde reclame via e-mail, sms, mms of fax is verboden. U kunt zelf maatregelen nemen om deze berichten te verminderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

  Maatregelen tegen spam

  Ongevraagde reclame via e-mail of mobiele telefoon (sms of mms) wordt ook wel spam genoemd. Daarnaast valt onder spam het bellen of faxen met een automatisch oproepsysteem. Dat wil zeggen dat een computer u belt. Op Consuwijzer.nl staan tips om spam te voorkomen.

  Voorwaarden versturen spam

  Het versturen van spam is op grond van de Telecommunicatiewet verboden. Het mag alleen als u er toestemming voor heeft gegeven of als u al klant van de organisatie bent (geweest). In het laatste geval moet het wel reclame zijn voor vergelijkbare producten of diensten. Daarnaast moet de organisatie u er iedere keer op wijzen dat u verzet aan kunt tekenen. Dat houdt in dat u aangeeft dat u geen reclame wilt ontvangen.

  Klacht over reclame via e-mail, sms, mms of fax

  Heeft u een klacht  over reclame via e-mail, sms, mms of fax? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) via Spamklacht.nl.
  • Een klacht over een telefoon- of internetaanbieder kunt u ook indienen bij de Geschillencommissie. Let op: dit kan alleen als de aanbieder is aangesloten bij de Geschillencommissie.
  • Houdt een organisatie zich niet aan de Code reclame via e-mail? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.
Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden