Vergroot contrast

Zwarte lijsten Belangen en effecten van waarschuwingssystemen

Inhoudsopgave Naar aanleiding van een aantal vragen en klachten heeft de Registratiekamer een onderzoek ingesteld naar in diverse branches gangbare waarschuwingssystemen, in hun meest uitgesproken vorm bekend onder de naam zwarte lijsten. Het bijhouden van zwarte lijsten om schade of overlast te voorkomen, is op zichzelf al lang gangbaar. De invoering van informatieverwerkende apparatuur en de mogelijkheid van elektronische gegevensuitwisseling hebben het gebruik ervan echter gentensiveerd.

Het bijhouden van zwarte lijsten kan problemen voorkomen, maar ook nieuwe problemen creëren. Het is niet denkbeeldig dat personen ten onrechte worden geregistreerd of dat de opneming in een dergelijke systeem iemand onnodig lang blijft achtervolgen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de betrokkenen uitgesloten worden van dienstverlening in een gehele sector.

Het onderzoek van de Registratiekamer naar het gebruik van zwarte lijsten heeft geleid tot het opstellen van een aantal normen. Organisaties die verantwoordelijk zijn voor zwarte lijsten zullen zich moeten afvragen of zij daaraan voldoen. De Registratiekamer zal in de toekomst de aan haar voorgelegde waarschuwingslijsten aan deze normen toetsen. Dit kan betekenen dat ze van bepaalde zwarte lijsten zal moeten constateren dat ze niet door de beugel kunnen.

Hoewel bedrijven en bedrijfstakken een gerechtvaardigd belang kunnen hebben bij het gebruik van waarschuwingssystemen, blijft het eengevoelig instrument. De Registratiekamer dringt aan op een terughoudend gebruik en wanneer tot de inrichting van een zwarte lijst wordt overgegaan, moet het gebruik ervan met een hoge mate van zorgvuldigheid geschieden. Ik hoop dat dit rapport daar een bijdrage aan zal leveren.

 

Colofon
Rommelse, mr.drs. A.F., Zwarte lijsten. Belangen en effecten van waarschuwingssystemen Registratiekamer, mei 1995. Achtergrondstudies en Verkenningen 4

 

Inhoudsopgave

  • Voorwoord
  • 1 Inleiding
  • 2 Zwarte lijsten
  • 3 Referentiekader
  • 4 Aanleg persoonsregistratie
  • 5 Gegevensuitwisseling
  • 6 Waarborgen voor de geregistreerde
  • 7 Conclusies
  • Bijlage
  • Literatuurlijst

Publicaties