Vergroot contrast

Werkgever hoeft niet altijd te worden ge�nformeerd over arbeidsongeschiktheid(sverleden) nieuwe werknemer UWV niet verplicht automatisch informatie over WIA-uitkering door te geven

De beschikkingen over recht op, hoogte of duur van een WIA-uitkering zullen door het UWV voortaan alleen nog aan een actuele werkgever worden gestuurd als die daar ook een concreet daadwerkelijk rechtstreeks geraakt belang bij heeft. Gegevens over het arbeidsongeschiktheidsverleden van werknemers zullen dus niet meer automatisch belanden bij alle huidig werkgevers. Dat heeft het UWV toegezegd naar aanleiding van een onderzoek dat het CBP heeft uitgevoerd naar de aantasting van de privacy van werknemers met een ziekteverleden.

Een werkgever die iemand in dienst neemt met een arbeidsongeschiktheidsverleden loopt geen financieel risico mocht deze werknemer uitvallen wegens ziekte. Het UWV neemt namelijk in zo'n geval onder bepaalde voorwaarden de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever over. Dit wordt ook wel de 'no-riskpolis' genoemd. De sollicitant kan deze no-riskpolis als troef inzetten om de werkgever ertoe te bewegen hem in dienst te nemen. Maar hij mag ook zwijgen over zijn arbeidsongeschiktheidsverleden. Wettelijk is vastgelegd dat de werkgever pas na het einde van de proeftijd in algemene termen mag vragen of de nieuwe werknemer bij eventuele uitval wegens ziekte op deze polis een beroep kan doen voor een ziektegelduitkering. Het UWV stuurde alle actuele werkgevers, als derde-belanghebbenden bij de UWV-beschikking aangaande een (WAO of) WIA-uitkering, deze beschikking automatisch door. Daardoor raakten werkgevers ook op de hoogte van het arbeidsongeschiktheidsverleden van hun werknemers als deze laatsten besloten hadden daarover juist niets te zeggen tijdens hun sollicitatie. Het CBP is een onderzoek gestart naar de inbreuk op de privacy door deze spontane standaardverstrekking. De uitkomst van het onderzoek is dat er geen plicht tot verstrekking aan derde belanghebbenden op het UWV rust. Er is wel een bevoegdheid daartoe, maar daarvan kan alleen worden gebruik gemaakt als aan alle eisen van de Wbp is voldaan. Alleen in die gevallen waarin, met het oog op een goede uitoefening door het UWV van zijn publiekrechtelijke taak, sprake is van een noodzaak om de beschikkingen op te sturen, mag dat gebeuren. het UWV heeft aangegeven het bekendmakingsbeleid dienovereenkomstig aan te zullen passen.

z2006-00391