Vergroot contrast

Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van passend onderwijs

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil het stelsel van zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben herzien. Het wetsvoorstel dat dit regelt is voor advies voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het CBP adviseert onder meer om duidelijker aan te geven welke persoonsgegevens bij het realiseren van passend onderwijs zullen worden verwerkt en waarom dat noodzakelijk is.

Het wetsvoorstel betreft de herziening van de organisatie en financiering van de leerlingenzorg in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Er wordt een zorgplicht voor de bevoegde gezagsorganen ingevoerd voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Er worden ook nieuwe samenwerkingsverbanden tussen scholen opgezet met meer taken om aan de zorgplicht gestalte te geven. De leerlingenzorg wordt voorts anders gefinancierd. Doel van de operatie is dat voor de leerlingen in kwestie de toegang tot scholen verbetert ten opzichte van de indicatiesystematiek van het ‘rugzakje’.   

Een eerdere versie van het wetsvoorstel die het CBP ter advisering kreeg aangeboden, besteedde in het geheel geen aandacht aan de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeit uit dit leerlingenzorgstelsel. Het CBP heeft de minister toen laten weten daarom niet in staat te zijn over het wetsvoorstel te adviseren.

Het huidige voorstel kent wel een privacyparagraaf. Het CBP merkt evenwel op dat de Memorie van Toelichting niet meldt welke persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het realiseren van passend onderwijs. De motivering waarom die gegevens noodzakelijk zijn om dat passend onderwijs te realiseren ontbreekt (dus) ook. Voorts wordt niet van alle verwerkingen, zoals van gezondheidsgegevens, duidelijk wat daarvoor de wettelijke grondslag is. Tot slot ontbreekt een toelichting op de wijze waarop scholen en samenwerkingsverbanden voldoen aan hun plicht om aan betrokkene informatie te verstrekken over de verwerking van zijn persoonsgegevens en hoe zijn rechten voortvloeiend uit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

Het CBP adviseert de minister rekening te houden met de punten van kritiek voordat zij het wetsvoorstel indient.     

z2011-00468

Publicaties