Vergroot contrast

Vergadering Europese privacytoezichthouders 13 en 14 oktober 2011  

De 82e plenaire vergadering van de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de zogeheten Artikel 29-werkgroep (Working Party 29), vond op 13 en 14 oktober 2011 plaats in Brussel. Over de onderwerpen die daar zijn besproken wordt hieronder kort bericht.

Discussie over nieuw wettelijk kader

Met het oog op de herziening van de Europese privacywetgeving hebben de Europese privacytoezichthouders besproken hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de verschillende  toezichthouders op dezelfde manier omgaan met inbreuken op de privacyregels.

De toezichthouders hebben geconcludeerd dat een eenduidige toepassing alleen kan worden bereikt met eenduidige regels. De noodzaak voor een hoge mate van harmonisatie en een hoog beschermingsniveau is opnieuw benadrukt.

De Europese privacytoezichthouders zullen binnenkort Eurocommissaris Reding van een voorstel voorzien over de wijze waarop zij de onderlinge samenwerking en coördinatie in het nieuwe wettelijke kader vertaald willen zien om een eenduidige toepassing van de wet binnen de Europese Unie te bevorderen.

Anti-dopingbeleid

De Europese privacytoezichthouders zullen de Europese Commissie adviseren over de herziening van de WADA anti-dopingcode, die is gepland voor 2013. De Artikel 29-werkgroep zal de Europese Commissie op de hoogte brengen van de zorgen die zij heeft over de meest recente voorstellen tot aanpassing van de anti-dopingcode, vooral waar het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van topsporters. Ook zal de Werkgroep aanbevelingen doen voor de nieuwe code.

Ontmoeting met vertegenwoordigers van ENISA

Een vertegenwoordiger van ENISA (the European Network and Information Security Agency), de heer Udo Helmbrecht, was aanwezig bij de bijeenkomst van Europese privacytoezichthouders. Hij heeft gesproken over het werk van ENISA en de onderwerpen waarin zowel ENISA als de privacytoezichthouders zijn geïnteresseerd, zoals een algemene meldplicht voor datalekken. Zowel ENISA als de privacytoezichthouders zien het belang van samenwerking en hebben de wens geuit de dialoog te intensiveren.

Ontmoeting met een vertegenwoordiger van het Europees Bureau voor de grondrechten

Een vertegenwoordiger van het Europees Bureau voor de grondrechten (Fundamental Rights Agency - FRA), de heer Mario Oetheimer, lichtte de projecten van zijn organisatie op het gebied van gegevensbescherming toe. Het FRA zal onder andere een project opstarten over hoe betrokkenen hun rechten (zoals het recht op inzage of verwijdering van hun persoonsgegevens) kunnen uitoefenen. Tevens gaat het FRA een handboek samenstellen over jurisprudentie betreffende het Europees dataprotectierecht.

Zie ook