Vergroot contrast

Te ruime bevoegdheden nieuwe commissie OCW?  

De nieuwe Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens voor het onderwijsveld (CTBP-O), ingesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 24 december 2003, lijkt zich voor een belangrijk deel te begeven op het terrein van de functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) van het ministerie en van de Informatie Beheer Groep. Het CBP heeft daarom de Minister van OCW en de IB-Groep om opheldering verzocht.

De positionering van de commissie als ‘onafhankelijke externe toezichthouder’ op het externe gegevensverkeer en de typering van de FG als toezichthouder op het interne gegevensverkeer wekt de indruk van een onjuiste interpretatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Wbp maakt geen onderscheid tussen intern en extern gegevensverkeer; ook zijn de FG’s van OCW en de IB-Groep benoemd als toezichthouder op alle verwerkingen. De Wbp kent verder slechts één externe instantie, namelijk het CBP, die bij wet toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving.

De FG van het ministerie van OCW noch die van de IB-Groep noch de CTBP-O kan overigens toezicht houden op verwerkingen door andere partijen in het onderwijsveld. Partijen die niet onder het ministerie vallen, zijn in de zin van de Wbp zelf verantwoordelijk voor hun gegevensverwerkingen. Persoonsgegevens die door derde partijen verwerkt worden, kunnen niet zonder meer rechtmatig door de CTBP-O worden opgevraagd of ingezien.

Over het CBP
Het CBP - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zo nodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.