Vergroot contrast

Registratie onderwijslocatie mbo-leerlingen

Om spijbelen en voortijdig schoolverlaten van mbo-leerlingen effectief en efficiënt tegen te gaan, moeten gemeenten gemakkelijk contact op kunnen nemen met de opleiding waar de leerling staat ingeschreven. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil daarom laten vastleggen in welke onderwijslocatie een leerling is ingeschreven. Over het wetsvoorstel dat dit regelt heeft de minister advies gevraagd aan het College bescherming persoonsgegevens. In het licht van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens geeft het voorstel het CBP geen aanleiding tot commentaar.

In de sector van het middelbaar beroepsonderwijs zijn er ongeveer 71 instellingen verspreid over ongeveer 700 locaties. Op dit moment wordt in het basisregister onderwijs (bron) geen locatie per deelnemer aan een opleiding geregistreerd. Daarom is het lastig voor gemeenten voor de handhaving van de leerplicht en de begeleiding van spijbelaars en (potentiële) uitvallers contact te leggen met de opleiding van de leerling. Het wetsvoorstel verplicht alle mbo-instellingen om voor de leerlingen bij inschrijving, uitschrijving en andere mutaties in bron een locatiecode mee te leveren. Deze locatiecode wordt toegevoegd aan het al bestaande persoonsgebonden nummer van de leerling. 

z2011-00404