Vergroot contrast

Protocol zwarte lijst Financiële Instellingen gewijzigd

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft besloten een verklaring omtrent de rechtmatigheid af te geven voor een wijziging van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Het betreft de verwerking van strafrechtelijke gegevens door de brancheverenigingen die deelnemen aan het Protocol.Het CBP heeft een voorafgaand onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de door de verantwoordelijke verstrekte beschrijving van deze verwerking. Op basis van het voorafgaand onderzoek heeft het CBP besloten om de door de melder beschreven verwerking rechtmatig te achten. Het besluit geldt voor zes jaar.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren beroep instellen bij de rechtbank. De termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, 25 mei 2011.

Het besluit en de op het besluit betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden totdat de beroepstermijn is verstreken ter inzage bij het CBP. U dient hiervoor een afspraak te maken.
Tijd: maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur
Plaats:  Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag
Contactgegevens: College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.

z2010-01490