Vergroot contrast

Prostituanten registratie Groningen Registreren van kentekens

Registratiekamer, oktober 1993 Inhoudsopgave In een aantal dagbladen werd in november 1992 melding gemaakt van het voornemen van de gemeente Groningen om kentekens te registreren van automobilisten die contact zoeken met straat-prostituées in de binnenstad van Groningen. Uit deze publikaties was op te maken dat met de aldus verkregen gegevens de betrokken automobilisten zouden worden aangeschreven om hen te wijzen op de overlast die door straatprostitutie wordt veroorzaakt. Deze berichten zijn voor de Registratiekamer aanleiding geweest tot het instellen van een ambtshalve onderzoek op grond van artikel 26 en 27 Wet politieregisters jo. artikel 46 Wet persoonsregistraties. Krachtens deze bepalingen kan de Registratiekamer onderzoek doen naar de werking van politieregisters overeenkomstig het bij en krachtens de Wet politieregisters bepaalde en in het belang van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen.

In het kader van dit onderzoek is de burgemeester van de gemeente Groningen verzocht om te berichten op welke gronden het genoemde voornemen was gebaseerd. Tevens zijn hem enkele vragen voorgelegd betreffende de wijze van registratie en het gebruik van de betrokken gegevens. In antwoord daarop heeft de burgemeester de nota "Onveiligheid en Overlast in de Binnenstad" van november 1992 en een nadere notitie "Het noteren van kentekennummers" van december 1992 aan de Registratiekamer gezonden. Deze informatie is in het onderzoek bezien mede in het licht van hetgeen de Registratiekamer omtrent de onderhavige problematiek uit anderen hoofde bekend is geworden. In dit rapport zullen de bevindingen van de Kamer worden weergegeven.

 

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Feiten
 • Wettelijk Kader
  • EVRM
  • Politiewet
  • Reglement kentekenregistratie
  • Wet Politieregisters
 • Overwegingen
  • Artikel 8 EVRM
  • Wet Politieregisters
 • Conclusie