Vergroot contrast

Ontwerpbesluit wijziging zwarte lijst financiële instellingen

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is voornemens om een wijziging van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen rechtmatig te verklaren. De wijziging houdt onder meer in dat de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen wenst deel te nemen aan het protocol en daarmee voornemens is strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Terinzagelegging van de stukken

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen vanaf heden ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken. Ook zijn het ontwerpbesluit en het protocol te downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren naar voren brengen. Zij worden verzocht dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken aan het CBP via onderstaand adres onder vermelding van zaaknummer z2013-00615. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.