Vergroot contrast

Ontwerpbesluit Register veroordeelden seksuele intimidatie in de sport NOC*NSF

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is voornemens om de door NOC*NSF gemelde verwerking van persoonsgegevens (Register veroordeelden seksuele intimidatie in de sport) rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie voornemens is om strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b Wbp.

Terinzagelegging van de stukken

Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit van het CBP en het 'Protocol Registratiesysteem in de sport' van NOC*NSF ook downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij het CBP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2015-00277.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 29 juni 2015, de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.