Vergroot contrast

Ontwerpbesluit Collectieve Winkelontzegging Rotterdam Centrum

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is voornemens om de door de Stichting Ondernemersfederatie Rotterdam City gemelde verwerking van persoonsgegevens rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie voornemens is om strafrechtelijke gegevens te verwerken ten behoeve van derden, terwijl de organisatie geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Terinzagelegging van de stukken

​Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren, naar voren brengen. Zij worden verzocht dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken aan het CBP via onderstaand adres onder vermelding van het zaaknummer z2012-00527. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.
 
College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.