Vergroot contrast

Onderzoeken bij particuliere recherchebureaus naar naleving privacywetgeving  

Het CBP is een tweetal onderzoeken gestart in de branche van particuliere recherchebureaus. Doel van de onderzoeken is de werkwijze van particuliere recherchebureaus te onderzoeken en na te gaan of de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt nageleefd. Bij de beoordeling van de naleving van de Wbp wordt de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus betrokken, die sinds 13 januari 2004 van kracht is. Eind 2005 zullen de resultaten van de onderzoeken bekend worden gemaakt.

Het eerste onderzoek betreft de naleving van de informatieplicht. Op grond van de Wbp zijn organisaties en instellingen verplicht mensen te informeren over de identiteit van de organisatie en het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. Het doel van dit onderzoek is om een beeld te vormen van de mate en de wijze van naleving van de informatieplicht in deze branche.

Het tweede onderzoek is een onderzoek ter plaatse naar de werkwijze van een drietal recherchebureaus. Hierbij wordt naast het onderzoek naar de naleving van de informatieplicht ook de naleving van diverse andere aspecten van de Wbp getoetst, zoals het naleven van de termijn voor het bewaren van gegevens.

Lees ook:

Over de informatieplicht
Mensen hebben het recht te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn organisaties en instellingen daarom verplicht mensen te informeren over de identiteit van de organisatie en wat zij met de persoonsgegevens doen. Een organisatie moet bijvoorbeeld laten weten voor welk doel het de persoonsgegevens verzamelt. Ook moet deze organisatie laten weten of het persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties en waarom.

Als een organisatie persoonsgegevens van een andere instantie krijgt, kan de informatieplicht zwaarder wegen dan wanneer het de gegevens rechtstreeks van de betrokken persoon had ontvangen. Een betrokken persoon is er namelijk niet altijd van op de hoogte dat zijn persoonsgegevens doorgegeven zijn aan een andere organisatie. Meer informatie over de informatieplicht staat in het informatieblad Informatieplicht (voor organisaties) en op de door het CBP onderhouden website mijnprivacy.nl onder de kop 'Ik heb een vraag over / Mijn vraag gaat over mijn rechten'.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zo nodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.