Vergroot contrast

Onderzoek naar tijdige verwijdering persoonsgegevens uit Eurodac-systeem  

De Eurodac Supervision Coordination Group (ESCG), een samenwerkingsverband van toezichthouders op het Eurodac-systeem, heeft onderzoek gedaan naar zogeheten 'advance deletion' van gegevens in dit systeem. Dit betreft de verwijdering van persoonsgegevens uit Eurodac vóór het einde van de reguliere bewaartermijn vanwege een statuswijziging van de betrokkene. Eurodac is het Europese systeem dat vingerafdrukken van vreemdelingen vergelijkt om te bepalen welke lidstaat een asielverzoek in behandeling moet nemen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft de ESCG een rapport met aanbevelingen opgesteld.

In Nederland is het onderzoek uitgevoerd door het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het CBP concludeert dat de in Nederland geïmplementeerde mechanismen zorgen voor een tijdige signalering van een relevante statuswijziging en dat de persoonsgegevens van de betrokkene dus tijdig worden verwijderd uit Eurodac.

Hierop is echter één uitzondering: er is geen registratie van de vaststelling of een vreemdeling van de Eurodac-categorie 2 (aangehouden bij illegale overschrijding van een buitengrens) het grondgebied van Nederland heeft verlaten.

Verder is gebleken dat tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten geen of onvoldoende uitwisseling van relevante informatie plaatsvindt die aanleiding kan geven tot advance deletion en die noodzakelijk is om de gegevens in Eurodac juist en actueel te houden.

Het CBP verzoekt daarom de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in Nederland verantwoordelijk voor het Eurodac-systeem, aandacht aan deze punten te besteden.