Vergroot contrast

Invoering persoonsgebonden nummer in onderwijs  

Samenvatting Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft de Registratiekamer advies uitgebracht over de ontwerp-nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten. Dit wetsvoorstel houdt verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.

Bij eerdere gelegenheden bracht de Registratiekamer haar bezwaren tegen het oorspronkelijke wetsvoorstel al onder de aandacht van de minister van OCW en de vaste commissie voor OCW uit de Tweede Kamer. In het betoog van de Registratiekamer keerden telkens drie kernvragen terug:

  • Is invoering van een persoonsgebonden nummer in het onderwijs noodzakelijk?
  • Is het gebruik van het sofi-nummer daarvoor noodzakelijk?
  • Is er voorzien in adequate waarborgen tegen misbruik?

De adviezen van de Registratiekamer hebben ervoor gezorgd dat het wetsvoorstel aangevuld is. Hierdoor is de Tweede Kamer in staat om te bepalen of de minister overtuigend heeft aangetoond dat invoering van een persoonsgebonden nummer noodzakelijk is en dat de keuze voor het sofi-nummer noodzakelijk is. De adviezen van de Registratiekamer hebben er verder toe geleid dat de minister zich bewust is geworden van de principiële stap die gezet wordt door het gebruik van het sofi-nummer uit te breiden tot de onderwijssector. Dit zegt hij ook met zoveel woorden in paragraaf 9 van de toelichting bij de tweede nota van wijziging (TwK 2000-2001, 25828, nr8). Hij heeft het wetsvoorstel met toelichting verder aangescherpt door waarborgen in de wet op te nemen die de kans op misbruik van het sofi-nummer kunnen verkleinen.

21 juni 2000, z2000-00564

Publicaties