Vergroot contrast

Informatie Beheer Groep wijzigt privacyreglement Centraal Register Hoger Onderwijs (CRIHO) 

Samenvatting De klacht van een student (z1999-0695.21) dat zijn persoonsgegevens ten onrechte door de IB-Groep aan een marktonderzoekbureau waren verstrekt, werd door de Registratiekamer terecht bevonden. De verstrekking was strijdig met het Privacyreglement Centraal Register Hoger Onderwijs (CRIHO). Naar aanleiding van de uitspraak van de Registratiekamer heeft de IB-Groep het Privacyreglement CRIHO gewijzigd.

In artikel 10 van het Privacyreglement is een verwijzing opgenomen naar artikel 7:52 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). In die wetsbepaling wordt de IB-Groep de bevoegdheid verleend om ten behoeve van door haar aan te wijzen onderzoeksdoeleinden persoonsgegevens te verstrekken aan de door de IB-Groep aan te wijzen instanties. Het gebruik maken van deze bevoegdheid is in het licht van de privacywetgeving slechts geoorloofd wanneer deze kan worden geplaatst binnen de algemene bijzondere taken, die aan de IB-Groep zijn opgedragen. Blijkens de memorie van toelichting bij artikel 7:52 WHW is een taak van de IB-Groep medewerking te verlenen aan onderzoek dat nodig is om bijvoorbeeld een Keuzegids Hoger Onderwijs vast te stellen. In een brief van 13 maart 2000 aan de IB-Groep bevestigt de minister van OCenW dit. Vergelijkende informatie over de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs acht de minister van groot belang voor (toekomstige) studenten.

In het licht van het voorgaande concludeert de Registratiekamer dat de basis aanwezig is om persoonsgegevens uit het CRIHO te verstrekken aan derden voor onderzoeksdoeleinden. Uit de regeling vloeit wel voort dat er aanwijzingsbesluiten van de IB-Groep moeten zijn met betrekking tot deze derden. Inmiddels zijn Onderzoeksbureau NIPO te Amsterdam en Research voor Beleid BV te Leiden bij besluit aangewezen.

17 april 2000, z1999-00695

Publicaties