Vergroot contrast

Grote terughoudendheid wenselijk bij opslag verkeersgegevens  

Een algemene bewaarplicht voor telecommunicatieverkeersgegevens van 1 jaar of meer is naar het oordeel van het CBP onevenredig en in geen geval toelaatbaar. Dit schrijft het CBP in een brief aan de minister van Justitie als reactie op diverse signalen dat binnen de EU overleg plaatsvindt over de mogelijkheid van een systematische bewaarplicht voor telecommunicatieverkeersgegevens. Doel is deze gegevens te bewaren ten behoeve van politie, justitie en veiligheidsdiensten.

Telecommunicatieverkeersgegevens bevatten onder meer informatie over tijdstip, duur en plaats van waaruit wordt gecommuniceerd, alsmede over de hierbij gebruikte aansluitingen. De bewaarplicht zou gelden voor alle telefoongesprekken, faxverkeer, e-mails en overig gebruik van internet.

De Europese toezichthouders hebben zich meermalen uitgesproken over het feit dat een bewaarplicht van 1 jaar of meer een onrechtmatige inbreuk vormt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit recht is omschreven in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De bescherming van verkeersgegevens is inmiddels vastgelegd in Richtlijn 2002/58/EG van het Europese Parlement en de Raad inzake privacy en elektronische communicatie. In deze Richtlijn is beschreven dat een bewaarplicht alleen toegestaan is voor een beperkte periode en wanneer dat in een democratische samenleving noodzakelijk, passend en evenredig is. Een algemene bewaarplicht van 1 jaar of meer is naar het oordeel van het CBP onevenredig en in geen geval toelaatbaar.

Eerder al heeft de Nederlandse regering zich uitgesproken voor grote terughoudendheid op dit terrein. Het CBP adviseert de minister met klem vast te houden aan deze lijn. Naast principiële aspecten van een bewaarplicht wijst het CBP ook op de buitensporige kosten voor de telecom- en internetsector. Deze hebben er toe geleid dat tot dusver zelfs in de VS van dergelijke maatregelen is afgezien.