Vergroot contrast

Geen toezichtbevoegdheden voor Commissie toezicht OCW-veld  

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBP verzekerd dat de nieuw opgerichte Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens voor het onderwijs (CTBP-O) geen toezichtbevoegdheden conform de Wbp heeft.

Het Ministerie van OCW en de Informatie Beheergroep hebben beide een FG aangesteld als interne toezichthouder op de verwerkingen van persoonsgegevens en daarmee de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens binnen beide instanties. De positionering van de commissie als ‘onafhankelijke externe toezichthouder’ op het externe gegevensverkeer en de typering van de FG als toezichthouder op het interne gegevensverkeer wekte de indruk van een onjuiste interpretatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Minister heeft, mede namens de hoofddirecteur van de Informatie Beheergroep, benadrukt dat de CTBP-O ten doel heeft een omgeving te creëren op basis waarvan de FG’s voldoende steun en advies kunnen ontvangen voor de uitvoering van hun zelfstandige wettelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden. Door de instelling van de CTBP-O zou hun functie van onafhankelijk toezichthouder juist worden versterkt. Tijdens een eerste bijeenkomst van de CTBP-O en de beide FG’s is afgesproken dat de commissie een rol zal spelen in de advisering van de FG’s en de rol van klankbordgroep zal vervullen.

Eerdere berichten hierover:

Over het CBP
Het CBP houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zo nodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.