Vergroot contrast

Gebruik persoonsnummer in niet-bekostigd onderwijs

Om verzuim en voortijdig schoolverlaten van leerlingen die niet-bekostigd onderwijs volgen tegen te gaan, wil de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het niet-bekostigd onderwijs gelijktrekken aan het bekostigd onderwijs voor het gebruik van het persoonsgebonden nummer in het onderwijs. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) adviseert de staatssecretaris om expliciet te vermelden dat het voorstel alleen een grondslag biedt voor de verwerking van het persoonsgebonden nummer van onderwijsdeelnemers die jonger zijn dan 23 jaar en op wie de Leerplichtwet of de zogeheten rmc-regeling van toepassing is.

Het wetsvoorstel regelt dat het niet-bekostigd onderwijs wordt aangesloten op het basisregister onderwijsnummer (bron) en het meldingsregister relatief verzuim. Dit gebeurt ten behoeve van 3 doelen:

  1. de bestrijding van verzuim en voortijdig schoolverlaten;
  2. het aanpakken van het verschil – wat betreft de hoogte van de cijfers – tussen het schoolexamen en het centrale examen in het voortgezet onderwijs;
  3. het verminderen van de administratieve lasten van het betrokken niet-bekostigd onderwijs.  

Het CBP constateert met instemming dat in het wetsvoorstel dat deze aansluiting regelt, een aparte paragraaf over de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen.

Verwerken persoonsnummer

Het CBP merkt op dat het wetsvoorstel aan het niet-bekostigd onderwijs als verantwoordelijke de plicht oplegt om een persoonsnummer, namelijk het persoonsgebonden nummer in het onderwijs, te verwerken.

Het wetsvoorstel kan alleen betrekking hebben op personen die niet ouder zijn dan 23 jaar en op wie de Leerplichtwet of de regeling van de regionale meld- en coördinatiefunctie voor teruggeleiding naar het onderwijs of arbeidsmarkt van jongeren zonder startkwalificatie (rmc-regeling) van toepassing is.

Het CBP adviseert dit expliciet op te nemen in de toelichting bij het wetsvoorstel, om mogelijke misverstanden en onrechtmatige verwerking van het persoonsnummer te voorkomen.