Vergroot contrast

Gebruik BSN in de bedrijfsvoering van de overheid

Het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de bedrijfsvoering van de (Rijks-)overheid is niet rechtmatig. Het BSN mag door overheidsorganen alleen worden gebruikt als dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van hun publiekrechtelijke taak. Dit heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) eerder laten weten in een brief aan de directeur Informatiseringsbeleid van het Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directeur Informatiseringsbeleid Rijk had in een brief van 7 oktober 2008 aan de leden van het Interdepartementaal Overleg Directeuren Informatiebeleid (IODI) geschreven dat het gebruik van het BSN in de bedrijfsvoering van de (Rijks-)overheid rechtmatig is. Het CBP stelt vast dat dit standpunt niet juist is.

Het verwerken van het burgerservicenummer door overheidsorganen is toegestaan indien hiervoor een wettelijke grondslag is. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) biedt deze wettelijke grondslag voor overheidsorganen indien zij het BSN willen verwerken voor de vervulling van hun publiekrechtelijke taak. De  bedrijfsvoering van de (Rijks-)overheid is een privaatrechtelijke taak. Voor het gebruik van het BSN in dat kader is geen wettelijke grondslag. Het gebruik is derhalve niet rechtmatig.

Het CBP heeft dringend verzocht het voornemen om het BSN in en ten behoeve van de bedrijfsvoering van de overheid te verwerken niet uit te voeren of de verwerking te staken indien hiermee reeds is begonnen.

z2009-00011

Publicaties