Vergroot contrast

Functionarissen voor de gegevensbescherming verenigen zich in het NGFG  

Functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s), interne toezichthouders binnen bedrijven en overheidsorganisaties, kunnen sinds kort lid worden van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG). Het CBP verheugt zich over de oprichting van deze organisatie.

Het NGFG heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van de FG, onder andere door het bevorderen van de ontwikkelingen binnen het vakgebied, het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de FG’s en het uitwisselen van kennis en ervaring. Deze doelstelling is direct gerelateerd aan de eis in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dat de FG beschikt over toereikende kennis van de privacyregelgeving en betrouwbaar is. Het NGFG kan hiertoe bijdragen.

De functionaris voor de gegevensbescherming houdt binnen bedrijven en overheidsorganisaties toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en daarmee op de toepassing en naleving van de Wbp. Een duidelijke positionering van de FG ten opzichte van de leiding van de organisatie die hem aanstelt, is essentieel. De FG kan voorts als intermediair optreden tussen de leiding van de organisatie en het CBP, dat zich als een tweedelijnsorganisatie zal opstellen, zeker wanneer ook de behandeling van klachten over de verwerking van persoonsgegevens aan de FG is opgedragen.

Op de website van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming is binnenkort meer informatie te vinden.

Over het CBP
Het CBP houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zo nodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.