Vergroot contrast

Dienst ministerie van Justitie zette patiëntenkaarten op straat

Op 18 januari 2010 vond een burger in Den Haag patiëntenkaarten van de Districtpsychiatrische dienst (DPD) op straat. De kaarten bevatten medische en strafrechtelijke gegevens van (voormalig) gedetineerden. De burger informeerde het College bescherming persoonsgegevens (CBP) dat direct een onderzoek startte bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), aangezien de DPD in dit instituut is opgegaan.

Uit het onderzoek bleek dat de patiëntenkaarten met medische en strafrechtelijke gegevens jarenlang onbeveiligd in een kelder in een pand in Den Haag hadden gestaan zonder dat het NIFP zicht had op mogelijk verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens op de patiëntenkaarten.

Het NIFP beschikte niet over een inventarislijst van de kelder, noch over een overzicht van de patiëntenkaarten. Op de dag van de vondst heeft het NIFP de kaartenbak met patiëntenkaarten onafgesloten als grofvuil op straat gezet zonder de inhoud ervan te hebben gecontroleerd.

Het CBP concludeert dat de minister van Justitie met betrekking tot de persoonsgegevens op de op straat gevonden patiëntenkaarten onvoldoende passende maatregelen heeft genomen om deze persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Dit is in strijd met artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op grond van artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens moet degene die verantwoordelijk is voor een gegevensverwerking passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze maatregelen moeten een passend beschermingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Naar mate de gegevens een gevoeliger karakter hebben, moeten zwaardere eisen aan de beveiliging worden gesteld.

Het NIFP is het kennisinstituut voor forensische psychiatrie en psychologie. Het is een landelijke dienst van het ministerie van Justitie, ondergebracht bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het NIFP biedt onafhankelijke psychiatrische en psychologische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners. Het NIFP is ontstaan uit een fusie van de Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) en het Pieter Baan Centrum (PBC). De Districtspsychiatrische dienst (DPD) is de voorloper van de FPD en viel ook onder DJI.