Vergroot contrast

De verstrekking van de ontslagdiagnosecode  

Registratiekamer, augustus 1993 Inhoudsopgave In dit rapport staat de vraag centraal of het verstrekken van de ontslagdiagnosecode door medisch specialisten aan ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars, zoals overeengekomen in het kader van het Vijf Partijen Akkoord van 11 december 1989, in overeenstemming is met de Wet persoonsregistraties (WPR). Op deze problematiek, die ambtshalve reeds de aandacht had getrokken, werd de Registratiekamer begin 1992 geattendeerd door de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie en een particulier. Naar aanleiding daarvan werd besloten het vraagstuk aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Ter effectuering van haar toezichthoudende taak kan de Kamer opgrond van artikel 46 WPR, ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, een onderzoek instellen naar de wijze waarop ten aanzien van een persoonsregistratie toepassing wordt gegeven aan het bij en krachtens de wet bepaalde. In dat kader heeft de Registratiekamer de partijen bij genoemd akkoord c.q. hun rechtsopvolgers -de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars, de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren, het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars, de Landelijke Specialisten Vereniging en de Nederlandse Zorgfederatie- verzocht te reageren op enkele informatieve vragen over het doel, de noodzaak en de grondslag van de verstrekking van de ontslagdiagnosecode.

Op de brief gericht aan de Nederlandse Zorgfederatie, is gereageerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De Landelijke Specialisten Vereniging heeft bij haar reactie het rapport Ontslagdiagnosecode; vijf-partijen-akkoord van de Ziekenfondsraad (1990, nr. 491) overgelegd. De Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars, het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars en de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren hebben bij gezamenlijke brief de Registratiekamer een uitvoerige reactie op de gestelde vragen doen toekomen. Daarbij hebben zij een aantal, grotendeels aan genoemd rapport van de Ziekenfondsraad ontleende, stukken overgelegd.

De ontvangen reacties, alsmede eigen onderzoek, hebben de Registratiekamer gebracht tot de volgende bevindingen en conclusies.

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Algemeen
 3. De Modelovereenkomsten
 4. Toetsingskader
  4.1 Persoonsgegeven
  4.2 Het verstrekken van gegevens
 5. Overwegingen
  5.1 Herleidbaarheid
  5.2 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  5.2.1 Inleiding
  5.2.2 Wettelijk voorschrift
  5.2.3 Doelverstrekking en geheimhouding
 6. Conclusie en slotbeschouwing