Vergroot contrast

De rekening van de arts Het medisch beroepsgeheim en de rol van administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven in de financiële afwikkeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Registratiekamer, februari 1994 Inhoudsopgave Op 14 februari 1992 ontving de Registratiekamer een brief van de heer C. te A. (verzoeker), waarin het volgende probleem aan de orde werd gesteld. In het kader van de behandelingsovereenkomst tussen de arts (of een andere hulpverlener) en de patiënt worden facturen aangemaakt. Daarop staan, in tekst of in code, medische gegevens vermeld. Mogen deze gegevens worden verstrekt aan administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven en zo ja, onder welke voorwaarden?

Naar deze problematiek heeft de Registratiekamer een onderzoek ingesteld als bedoeld in artikel 46 Wet persoonsregistraties (WPR). Het onderzoek beperkte zich tot het betalingsverkeer tussen hulpverlener en particulier. De financiële afwikkeling in het kader van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is dus buiten beschouwing gebleven. Niettemin zullen de conclusies van dit rapport ook voor de afwikkeling van betalingen in het kader van de publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen van betekenis zijn.

Een tussenrapport met een probleemverkenning en enkele vragen werd op 4 december 1992 voorgelegd aan de besturen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Specialisten Vereniging en de Nederlandse Zorgfederatie. Bij gezamenlijk schrijven van 2 maart 1993 hebben de betrokken besturen hierop commentaar gegeven. Verzoeker is in de gelegenheid gesteld op deze brief te reageren.

In de loop van het onderzoek bereikte de Registratiekamer enkele vragen over het factoringbedrijf Famed B.V. te Zeist. Hierbij kwam dezelfde problematiek aan de orde. Daarom is ook Famed in de gelegenheid gesteld op het tussenrapport te reageren. Op verzoek ontving de Registratiekamer een voorbeeld van het contract dat Famed met hulpverleners afsluit.

 

Inhoudsopgave

  • Samenvatting
    1. Inleiding
    2. Wettelijk kader en overige relevante regelingen
      • Wet persoonsregistraties
      • Besluit gevoelige gegevens
      • Voorstel van wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
      • Gedragsnormen vastgesteld door de KNMG
      • De Modelreglementen van de NRV
      • Modelregeling arts-patiënt
      • Algemene voorwaarden
    3. De standpunten van de betrokkenen
      • Het standpunt van de belangenorganisaties
      • Het standpunt van de verzoeker
      • Het standpunt van Famed
    4. Overwegingen
      • Algemeen
      • Administratiekantoor
      • Incassobureau
      • Factoring
      • Conclusies en aanbevelingen

Publicaties