Vergroot contrast

Centraal diplomaregister voldoet op punten niet aan Wbp

Het conceptwetsvoorstel dat beoogt een centraal diplomaregister met digitale ontsluiting in te stellen, voldoet op een aantal onderdelen niet aan de vereisten die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geadviseerd het voorstel aan te passen.

Het centrale diplomaregister zorgt ervoor dat de echtheid van diplomagegevens op een betrouwbare, duidelijke en efficiënte wijze kan worden gecontroleerd en draagt zo bij aan fraudebestrijding. Via een digitaal loket worden de diplomagegevens die aanwezig zijn in de databases van het ministerie van OCW ontsloten.

Verstrekking gegevens buiten EU

Het diplomaregister is niet alleen bestemd voor binnenlands gebruik. Het CBP adviseert de minister in de memorie van toelichting aandacht te besteden aan de bijzondere eisen die de Wbp stelt aan verstrekking van gegevens naar landen buiten de Europese Unie.

Elektronische verstrekking gegevens

De gegevens worden vooral op elektronische wijze verstrekt. Uit de toelichting blijkt niet op welke wijze de minister zekerheid verkrijgt over de identiteit van de derde(n), over het feit dat aan deze derde(n) gegevens verstrekt kunnen worden alsmede over de omvang van de te verstrekken gegevensset.

Het CBP adviseert daarom het systeem zo in te richten dat geen misverstanden kunnen bestaan over de diplomabezitter en over degene aan wie de diplomagegevens worden verstrekt. Noch mogen misverstanden bestaan over de omvang van de te verstrekken gegevensset.

Gebruik BSN

Het burgerservicenummer (BSN) is een van de diplomagegevens. Er kan niet zonder meer vanuit worden gegaan dat de ontvangers van de gegevens gerechtigd zijn om het BSN uit het diplomaregister te ontvangen. In ieder geval kan het nieuwe voorgestelde wetsartikel niet aangemerkt worden als een degelijke wettelijke grondslag voor BSN-gebruik door de gebruikers/afnemers van het diplomaregister.

Het CBP wijst op het niet denkbeeldige risico dat het BSN onrechtmatig wordt verwerkt en stilaan verwordt tot een algemeen persoonsnummer, een risico waar de Raad van State ook bij gelegenheid op wijst.

Bewaartermijnen

Wat betreft de bewaartermijn van de gegevens, te weten zestig jaar na afgifte van het laatste waardedocument, merkt het CBP op dat de noodzaak van deze bewaartermijn niet overtuigend is onderbouwd.

Het CBP heeft in dezelfde zin geadviseerd over een wetswijziging waarin sprake was van verlenging van de bewaartermijn van examengegevens bij de Dienst Uitvoering Onderwijs tot vijftig jaar.

Publicaties