Vergroot contrast

CBP adviseert over Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Dit voorstel bevat een nieuw bestuursrechtelijk kader voor vreemdelingenbewaring, waarin de rechten, plichten en omstandigheden in bewaring zijn opgenomen. Het CBP adviseert het wetsvoorstel pas in te dienen nadat hierin met de opmerkingen van het CBP rekening is gehouden.

De overheid kan vreemdelingen die geen recht hebben in Nederland te verblijven het land uitzetten. Voor dit doel beschikt de overheid over verschillende bestuursrechtelijke dwangmiddelen. Hiervan is vreemdelingenbewaring de meest vergaande. Dit middel houdt in dat vreemdelingen in detentie worden gezet, om te voorkomen dat zij zich aan de gedwongen uitzetting onttrekken.

Verantwoordelijke

Het CBP constateert dat in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting de bepalingen over wie de zogeheten verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking (als bedoeld in artikel 1, onder d van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)) van elkaar afwijken. Het CBP adviseert deze bepalingen met elkaar in lijn te brengen.

Grondslag voor bodyscan

Het wetsvoorstel voorziet erin dat als hoofdregel de bodyscan wordt ingezet voor onderzoek aan en in het lichaam van vreemdelingen. Dit is voor de vreemdeling de minst belastende wijze van onderzoek (vergeleken met handmatige visitatie), aldus het voorstel.

Het CBP adviseert in de memorie van toelichting een grondslag (als bedoeld in artikel 8 van de Wbp) voor deze gegevensverwerking te benoemen en motiveren. De gegevens die de scan verzamelt, zijn zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Hiervoor geldt in principe een verwerkingsverbod (artikel 16 Wbp).
 
Het CBP adviseert om dit verwerkingsverbod niet op te heffen met de grondslag toestemming (als bedoeld in artikel 23, eerste lid onder a Wbp). De bodyscan ofwel visitatie (en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens) is namelijk verplicht, dus vreemdelingen hebben geen mogelijkheid om toestemming te weigeren.

Ook adviseert het CBP om de bewaartermijn van 6 maanden voor de gegevens die de scan verzamelt nader te onderbouwen.

Vingerafdrukken kinderen onder 6 jaar

Het CBP merkt op dat er in het wetsvoorstel geen uitzondering is opgenomen voor het afnemen van vingerafdrukken van vreemdelingen onder de 6 jaar. In eerdere wetgeving over biometrie in de vreemdelingenketen is deze uitzondering er wel.

Het CBP adviseert daarom om het wetsvoorstel en de memorie van toelichting in lijn te brengen met wat in deze eerdere wetgeving is bepaald.