Vergroot contrast

CBP adviseert over verwerken BSN door onderwijsinstellingen

Indien onderwijsinstellingen het burgerservicenummer (BSN) dienen te gebruiken bij het actualiseren van personele gegevens, dan moet dit expliciet in het desbetreffende besluit zijn vermeld en nader worden gemotiveerd in de toelichting. Dit schrijft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in een advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs. Op grond van het ontwerpbesluit zoals het thans voorligt, is er geen wettelijke grondslag in de zin van artikel 24 Wbp voor het verwerken van het BSN door de instellingen.

Het ontwerpbesluit heeft tot doel het overzicht te actualiseren van de onderwijspersonele gegevens die door instellingen in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-sector) aan de minister van OCW moeten worden geleverd.

Ook de wijze van aanleveren van de gegevens aan de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt aangepast. Het gaat om gegevens die ten grondslag liggen aan beleid en toezicht.
 
Aan het gebruik van wettelijke identificatienummers, zoals het BSN, heeft de wetgever beperkingen gesteld. Persoonsnummers maken immers de koppeling van verschillende bestanden aanzienlijk gemakkelijker en vormen daardoor een extra bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer.

Dit betekent dat er voor het gebruik van wettelijke identificatienummers, zoals het BSN, een wettelijke grondslag moet zijn. Toestemming van de betrokkene om zijn BSN te verwerken kan deze eis niet opzij zetten.

Publicaties