Vergroot contrast

CBP adviseert over vermelding BSN bij belastingaftrek alimentatie

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over vermelding van het burgerservicenummer (BSN), dan wel het sociaalfiscaalnummer, bij de persoonsgebonden aftrek voor onderhoudsverplichtingen (zoals alimentatie aan een ex-echtgenoot). Wanneer iemand bij de belastingaangifte deze aftrek toepast, zou diegene het BSN moeten vermelden van de persoon die het onderhoudsgeld ontvangt. Hiertoe wordt de 'Uitvoeringsregeling verplicht gebruik burgerservicenummer in beleidsregels van de rijksbelastingdienst' gewijzigd. Het CBP heeft bezwaar tegen het conceptbesluit dat deze wijziging regelt. Ten eerste omdat er geen grondslag is voor het verwerken van het BSN door de persoon die de aftrek toepast, ten tweede omdat er geen noodzaak is voor het verwerken van het BSN door de Belastingdienst. Het CBP adviseert daarom het besluit niet in deze vorm te nemen.

​Geen grondslag verwerken BSN

De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer bepaalt dat het BSN alleen mag worden verwerkt door een niet-overheidsorgaan (natuurlijk persoon of rechtspersoon) als deze persoon werkzaamheden verricht waarbij het gebruik van het BSN wettelijk is voorgeschreven.

De momenteel in de Uitvoeringsregeling vermelde situaties zijn dan ook arbeids- of bedrijfsgerelateerd. Onderhoudsverplichtingen kunnen echter niet als 'werkzaamheden' worden aangeduid. Daarom is er geen grondslag voor het verwerken van het BSN in deze situatie.

Geen noodzaak verwerken BSN

De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt door een bestuursorgaan, zoals de Belastingdienst, als dit noodzakelijk is om een publiekrechtelijke taak goed te kunnen vervullen.

In de toelichting bij het conceptbesluit staat dat het BSN steeds meer wordt gebruikt bij de koppeling van gegevens. Hiermee is echter niet aangetoond dat het verwerken van het BSN in deze situatie noodzakelijk is voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak van de Belastingdienst.