Vergroot contrast

CBP adviseert over inkomensafhankelijke tegemoetkoming chronisch zieken

Voor de toekenning van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten wordt een draagkrachttoets ingevoerd waarbij het Centraal Administratiekantoor (CAK) niet alleen persoonsgegevens van de mogelijk rechthebbende automatisch verwerkt, maar ook die van een eventuele partner. Het College bescherming persoonsgegevens adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Memorie van Toelichting (MvT) bij het desbetreffend wetsvoorstel duidelijk aan te geven welke persoonsgegevens van een mogelijke partner het CAK verwerkt en ook te onderbouwen waarom het nodig is het burgerservicenummer (BSN) van een partner te verwerken.

Het wetsvoorstel regelt dat het CAK, zonder tussenkomst van betrokkenen, met gebruikmaking van het BSN inkomensgegevens bij de Belastingdienst opvraagt van de personen van wie het inkomen meegenomen wordt bij het toetsen of iemand recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten voor chronisch zieken en gehandicapten.

Het gaat daarbij niet alleen om inkomensgegevens van degene die mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, maar ook om die van een eventuele partner. De MvT is echter onvoldoende duidelijk over de aard en herkomst van actuele partnergegevens. Het CBP adviseert hierover een toelichting op te nemen.

Een gemotiveerde onderbouwing van de noodzaak van het verwerken van het BSN van een eventuele partner voor het uitvoeren van de wettelijke taak door het CAK – in dit geval het uitvoeren van de draagkrachttoets – ontbreekt. Het CBP adviseert de minister deze onderbouwing in de MvT op te nemen en daarbij aandacht te besteden aan het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.

Reactie minister op advies

De minister heeft positief gereageerd op het CBP-advies. In de memorie van toelichting is een paragraaf aan het advies gewijd. Aangegeven is welke partnergegevens worden verwerkt en waarom (het CAK dient te kunnen vaststellen wie de partner is van de rechthebbende en hoeveel deze verdient) en waarom daarvoor uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst proportioneel en noodzakelijk is.

Publicaties