Vergroot contrast

CBP adviseert over gegevensuitwisseling bij vergunningverlening, toezicht en handhaving

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit wetsvoorstel betreft een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het wetsvoorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Nadere invulling verwerking persoonsgegevens

​De memorie van toelichting (MvT) en diverse conceptwetsartikelen verwijzen naar algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) voor de nadere invulling van onder meer de verwerking van persoonsgegevens voor de vergunnings-, toezichts- en handhavingstaken van de gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s).

In de MvT wordt in algemene zin aangegeven dat tot de uit te wisselen gegevens ook persoonsgegevens behoren, aan welke uitwisseling de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens en de Wet strafvorderlijke en justitiële gegevens voorwaarden stellen.

Concrete criteria waaraan de verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen, worden opgenomen in de AmvB’s. Het CBP gaat ervan uit dat de staatssecretaris de AmvB’s die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens (ingevolge artikel 51 lid 2 Wbp) ter advisering voorlegt aan het CBP.

Wettelijke borging afspraken

De voorgestelde wijzigingen van de Wabo voorzien hoofdzakelijk in de wettelijke borging van gemaakte afspraken tussen het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze afspraken hebben als doel de kwaliteit van uitvoering en handhaving in het omgevingsrecht te verbeteren.

Het gaat hierbij onder meer om uitvoering van taken op regionaal niveau, waartoe RUD’s gevormd worden, om kwaliteitseisen waaraan de uitvoering en handhaving moeten voldoen en om de informatie-uitwisseling tussen betrokken instanties, zoals bestuur en openbaar ministerie/politie.