Vergroot contrast

CBP adviseert over gebruik BSN onderwijspersoneel voor arbeidsmarktbeleid

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geadviseerd over het ontwerpbesluit aanlevering BSN personeel primair en voortgezet onderwijs. Het CBP heeft één opmerking bij het ontwerpbesluit.

Inhoud ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit regelt dat lagere en middelbare scholen het burgerservicenummer (BSN) van hun personeelsleden doorgeven aan de minister van OCW voor de zogeheten arbeidsmarktramingen. Hierbij worden alle personeelsbewegingen tussen regio's en sectoren in beeld gebracht. De minister gebruikt de ramingen onder meer bij het ontwikkelen van landelijk beleid om tekorten in bepaalde vakken of onderwijssectoren gericht te bestrijden.
 
Scholen zijn in de loop van de tijd verschillende salarissystemen gaan gebruiken. Omdat elk systeem zijn eigen salarisnummer hanteert, is het steeds moeilijker om de geanonimiseerde gegevens van personeel in het onderwijs te combineren, in de tijd te volgen en in kaart te brengen. Het ontwerpbesluit regelt dat hiervoor voortaan het BSN van personeelsleden gebruikt kan worden in plaats van het salarisnummer.

Privacyparagraaf

In de toelichting op het ontwerpbesluit is een uitgebreide privacyparagraaf opgenomen. Hierin is onder meer de wettelijke grond voor de verstrekking van het BSN aan de minister nader beschreven. Het CBP merkt met instemming op dat in de toelichting voldoende aandacht is geschonken aan de verwerking van persoonsgegevens.

PIA

Het ministerie heeft een privacy impact assessment (PIA) uitgevoerd. De uitkomst van de PIA was onder meer dat door de in het ontwerpbesluit voorgestelde wijziging extra persoonsgegevens worden opgevraagd, maar dat het noodzakelijke gegevens betreft. Uit het ontwerpbesluit kan het CBP niet opmaken om welke extra persoonsgegevens het dan gaat, omdat hierin alleen de verwerking van het BSN aan de orde is. Daarom lijkt dit een verschrijving te zijn.
 
Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseert het CBP om expliciet aan te geven welke extra persoonsgegevens opgevraagd zullen worden en de noodzaak daarvan toe te lichten in het ontwerpbesluit.
 
z2014-00395