Vergroot contrast

Besluit wijziging zwarte lijst van financiële instellingen

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft besloten een wijziging van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen rechtmatig te verklaren. De wijziging houdt onder meer in dat de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen wenst deel te nemen aan het protocol en daarmee voornemens is strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Zwarte lijst financiële instellingen

Financiële instellingen worden regelmatig geconfronteerd met fraude en criminaliteit. Een van de maatregelen om dit tegen te gaan, is het in 2002 ingestelde incidentenwaarschuwingssysteem (zwarte lijst). Dit systeem biedt aangesloten financiële instellingen de mogelijkheid om gegevens over frauderende (rechts)personen te registeren en uit te wisselen.

Beroep tegen CBP-besluit

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank tegen het besluit van het CBP om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren. De termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, nr. 29893, 23 oktober 2013.
 
Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken. Ook is het besluit te downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.