Vergroot contrast

Besluit wijziging Waarschuwingsregister Detailhandel

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft besloten een wijziging van Waarschuwingsregister Detailhandel van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel rechtmatig te verklaren. De wijziging houdt onder meer in dat de reikwijdte van het register is uitgebreid, de proportionaliteitstoets is aangescherpt en dat er een nieuw klachtenreglement en reglement van de auditcommissie zijn ingesteld. De Stichting Fraude Aanpak Detailhandel blijft strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag verwerken ten behoeve van derden, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b, Wbp.

Beroep tegen het CBP-besluit

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank tegen het besluit van het CBP om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren. De termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, nr. 34343, 3 december 2014.
 
Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken. Ook is het besluit te downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.