Vergroot contrast

Bekendmaking ontwerpbesluit voorafgaand onderzoek zwarte lijst winkeldieven

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een melding ontvangen voor een verwerking van persoonsgegevens van Batavia Stad shopping BV te Lelystad (Collectief winkel- en pleinverbod registratie). Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voert het CBP een nader onderzoek uit naar de rechtmatigheid van deze verwerking[en]. Ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgen hieronder de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit en kennisgeving van de stukken.

Ontwerpbesluit

De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie van plan is om strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, terwijl de organisatie geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Op basis van het onderzoek is het CBP voornemens om de gemelde verwerking onrechtmatig te achten.

Terinzagelegging van de stukken

Het op deze melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen tot zes weken na deze publicatie, maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur, ter inzage bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over dit ontwerpbesluit worden verzocht dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken bij het CBP. Opmerkingen dienen uiterlijk zes weken na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bijbehorend zaaknummer.

College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.

z2011-00061