Vergroot contrast

Bekendmaking ontwerpbesluit voorafgaand onderzoek Protocol Financiële Instellingen

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een melding ontvangen voor een verwerking van persoonsgegevens door financiële instellingen. De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie voornemens is om strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, terwijl de organisatie geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Het CBP is voornemens om de door de verantwoordelijke beschreven verwerking rechtmatig te achten. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te achten naar voren brengen.

Op grond van artikel 31, eerste lid, j˚ artikel 32, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voert het CBP een nader onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de door de verantwoordelijke verstrekte beschrijving van deze verwerking. Ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgen hieronder de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit en kennisgeving van de stukken.

Ontwerpbesluit

De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie voornemens is om strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, terwijl de organisatie geen vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Op basis van het voorafgaand onderzoek is het CBP voornemens om de door de verantwoordelijke beschreven verwerking rechtmatig te achten. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 maart 2011, nr 5487.

Terinzagelegging van de stukken

Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen vanaf heden ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren naar voren brengen. Zij worden verzocht dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken aan het CBP via onderstaand adres onder vermelding van boven vermeld zaaksnummer. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500. 

z2010-01490