Vergroot contrast

Bekendmaking ontwerpbesluit omtrent Waarschuwingssysteem ELENA van BOVAG

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een melding ontvangen van BOVAG met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens in het Waarschuwingssysteem ELENA. Het CBP concludeert dat het door BOVAG beschreven Waarschuwingssysteem ELENA en Protocol ELENA voldoende passende en specifieke waarborgen bevatten. Het CBP is voornemens om de door de verantwoordelijke beschreven verwerking rechtmatig te achten. De gemelde verwerking houdt in dat BOVAG voornemens is strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, te verwerken. Het begrip ‘strafrechtelijk gegevens’ heeft betrekking op zowel de veroordeling als op de min of meer gegronde verdenkingen van strafrechtelijk gedrag.

Terinzagelegging van de stukken

Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij het CBP, Prins Clauslaan 60 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 070-8888500. U kunt het ontwerpbesluit van het CBP en het protocol ‘Publicatie Ontwerpbesluit Elena Protocol’ van BOVAG ook downloaden via ‘Publicaties’ aan de rechterkant van deze pagina.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren naar voren brengen. Zij worden verzocht dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken aan het CBP onder vermelding van het zaaksnummer: z2015-00460. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. De termijn voor het indienen van een zienswijze  loopt tot 24 november 2015.

Waarschuwingssysteem

Het Waarschuwingssysteem ELENA beoogt voertuigcriminaliteit tegen te gaan die wordt gepleegd met leen- of huurvoertuigen. In het Waarschuwingssysteem ELENA worden meldingen geregistreerd over strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen van de huurder of proefritmaker. De inhoud van deze registratie wordt gedeeld met politie en justitie met het oog op de opsporing en vervolging van strafbare feiten en met andere verhuurbedrijven teneinde recidive te voorkomen en de externe criminaliteit te beheersen. Het doel van het Waarschuwingssysteem ELENA is om te kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling of, en zo ja onder welke voorwaarden, een overeenkomst zal worden aangegaan met de betrokkene.