Vergroot contrast

AP van plan registratie prostituees Utrecht onrechtmatig te verklaren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om de door de gemeente Utrecht gemelde verwerking Registratieplicht raamprostituees onrechtmatig te verklaren.

De gemelde verwerking houdt in dat de gemeente raamprostituees verplicht zich te registreren bij het bevoegd gezag wanneer zij als prostituee in een raamprostitutiebedrijf willen werken.

Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens van raamprostituees, zoals rasgegevens en gezondheidsgegevens, heeft de gemeente daarnaast een ontheffingsverzoek gedaan.

De gemeente Utrecht ziet de registratieplicht voor raamprostituees als een belangrijke maatregel bij de bestrijding van mensenhandel.

Registratieplicht

De AP is van oordeel dat de gemeente Utrecht geen grondslag heeft om gegevens van prostituees in een register op te nemen.

Er is geen wettelijke registratieplicht van toepassing en de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) biedt gemeenten geen mogelijkheden om zelf een registratieplicht in te voeren.

Daarnaast heeft de gemeente niet aannemelijk kunnen maken dat er toch sprake is van een algemeen zwaarwegend belang dat deze inbreuk op het privéleven van prostituees rechtvaardigt.

Ontheffingsverzoek

De AP ziet verder geen grond om het ontheffingsverzoek voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens van raamprostituees te honoreren. Er is namelijk geen wetsvoorstel in de maak dat de structurele verwerking waarvoor ontheffing wordt verzocht, zal gaan regelen.

Terinzagelegging van de stukken

De ontwerpbesluiten van de AP en de onderliggende stukken liggen met ingang van 12 juli 2017 zes weken ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit van de AP ook downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij de AP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2016-14894.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 12 juli 2017, de datum waarop het ontwerpbesluite ter inzage is gelegd.